Sığırların Beslenme ve Bakımı, Teknik Bilgiler

Düve Döneminde Beslenme

1. İlk Kızgınlık Dönemi (5.aydan-12. aya kadar)

– Bu dönemde damızlık olacak düvelere sınırlı miktarda düve yemi veya işletmede yapılan karmalar verilmeye başlanır. Bu yeme yaklaşık 10 günlük bir geçiş dönemi önerilir. Bu yemden 2-4 kg verilebilir. Doğuma 3 hafta kalıncaya kadar düve yemi kullanılabilir.
– Düve yemi veya kesif yemler 2 öğünde verilmeli,
– Dişi ve erkek buzağılar 5 aylık yaşa kadar aynı yemlerle bir arada beslenebilir. Ancak 5. aydan itibaren damızlık dişi buzağılar ayrılarak sınırlı düve yemi verilir.
– Düveler 5. ayda 150-160 kg, 12. ayda ise 290-300 kg’a ulaşacak şekilde beslenmeli,
– Bu dönemde düveler günde 700 g canlı ağırlık kazanmalı,
– İşletme kendi kesif yemlerini kullanırsa bu yemlere vitamin ve mineral katkıları eklenmeli,
– Kuru otlar ve saman serbest olarak kullanılabilir.
– 6. aydan itibaren silaj verilmeye başlanabilir.
– Mısır silajı serbest verilmemeli,
– Bu dönemde meraya çıkarılabilir. Sadece meraya dayalı beslenmede, mera kalitesi iyi ise günlük vücut ağırlığının %1’i kadar ek kesif yem verilmeli, mera fakir ise buna ek olarak 1kg daha kesif yem ilave edilmeli,
– Düve yemi : %14-15 ham protein ve 2500 kcal ME içermeli,
– Temiz su sağlanmalı, yalama taşı kullanılmalı,
– Aşırı kesif yem ve silaj tüketimi düvelerin yağlanmasına neden olur,
– Aşırı yağlanma üreme bozukluğu ve meme dokusunda yağ birikimine neden olarak süt yapan dokuların gelişmesini engeller,
– İlk kızgınlık öncesi besleme düzeyinin yüksek tutulması düvelerin müteakip laktasyondaki süt verimi üzerine olumsuz etki yapar,
– İlk kızgınlık öncesinde günde 800 g‘dan fazla ağırlık kazanacak şekilde beslenen düvelerde ilk laktasyon süt verimleri düşer,
– Besleme düzeyinin artması ilk kızgınlık yaşını 7-8. aya çekebilir. Yetersiz besleme ise ilk kızgınlık yaşını geciktirir.

2. İlk Kızgınlıktan İlk Tohumlamaya Kadarki Dönem (12.aydan-15. aya kadar)

– 12. ayda 290-300 kg ağırlığa ulaşan düveler 15. ayda 350-360 kg ağırlığa ulaşacak şekilde beslenmeli,
– Bu dönemde günde yaklaşık 600g ağırlık kazanmalı,
– Düvelere günde 2 öğün ve günlük toplam 3-4 kg sınırlı miktarda düve yemi verilmeye devam edilmeli,
– Kuru otlar ve saman serbest olarak kullanılabilir,
– Mısır silajı serbest verilmemeli, günde 2-3 kg verilmeli,
– Aşağıdaki kaba yem kombinasyonlarını kullanınız,
Yonca kuru otu + çayır kuru otu
Yonca kuru otu + mısır silajı
Çayır kuru otu + mısır silajı
– Temiz su sağlanmalı, yalama taşı kullanılmalı,
– Düvelerde bu dönemde yapılacak besleme hataları sonucunda:
Çok ileri yaşta buzağılama,
Çok genç yaşta buzağılama,
Solunum problemleri oluşur.

3. Gebe Düve Dönemi Beslenme (15. aydan- 22.aya kadar)

– Düve 15 aylık yaşta ve ergin ağırlığının %75’ine (350-360 kg) ulaştığında suni tohumlama yapılabilir,
– Bu dönemde ihtiyaçlar iyi kaliteli kaba yemlerle karşılanabilirse de büyüme yavaş ise sınırlı kesif yem de verilmeli,
– Mineral ve vitamin ihtiyaçları kaba yemle sağlanamaz, vitamin ve mineral takviyesi yapılmalı ve yalama taşı kullanılmalı,
– Düveler bu dönemde günde 600g canlı ağırlık kazanmalı,
– Gebelik sırasında günde 600-800 g canlı ağırlık kazancı sağlayan bir besleme düzeyi meme bezlerinde salgıcı dokuların artışı için önemlidir.
– Gebelik dönemindeki uygun besleme süt verimini artırırken, yüksek düzeyli besleme memenin gelişimini bozup, süt verimini düşürür.

4. İlk Doğum Öncesi Beslenme (23. aydan- doğuma kadar)

– Bu dönemde gebe düve yaklaşık 600g ağırlık kazanacak şekilde beslenmeli,
– Doğuma 3 hafta kala laktasyon dönemi süt yemine alıştırılması yararlıdır,
– Bu yemin kalsiyum düzeyi düşük olmalı, yonca kuru otu ve bezelye-fiğ otları özellikle gebeliğin son haftasında kullanılmamalı,
– Bu dönemde tuz ve potasyum alımı azaltılmalıdır. Çünkü memede aşırı ödem oluşur ve düvenin pik verimine ulaşması olumsuz etkilenir.
– A ve E vitamini ile selenyum takviyeleri yapılmalı,
– Düve yağlandırılmamalı veya çok zayıf olmamalı,
– Silaj ve sulu yemler kısıtlanmalı
– Doğum öncesi verilen süt yemi %16 ham protein ve 2500-2600 kcal ME içermeli,
– Doğuma 1 hafta kala doğum bölmesine alınmalıdır.

DAMIZLIK SİYAH-ALACA BUZAĞI ve DÜVE BESLEME PROGRAMI

! Ağız sütü döneminden sonra yeterli ve temiz su verilmelidir.
! Süt veya mama en az 2 öğünde verilmelidir.
! Buzağı 2.5. aydan 15. aya kadar günde 600-800 gr canlı ağırlık kazanıp, 15. ayda 350-360 kg olmalı, göğüs çevresi 165 cm ve cidago yüksekliği en az 135 cm olduğunda tohumlama yapılmalıdır.