4 Haziran 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27248
TEBLİĞ
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından:

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME
KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO:2009/43)

MADDE 1 – 25/1/2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2009/15) 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Karar kapsamında, projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köy İşleri Bakanı yürütür.