15 Mayıs 2009 CUMA
Resmî Gazete Sayı: 27229
TEBLİĞ
Tarım ve Köy işleri Bakanlığından:
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2009/44)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile ilgili usul ve esaslar kapsamında, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipek böceği, arı, su ürünleri yetiştiricilerinin, suni tohumlamadan doğan buzağıların, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, kayıtlı çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, akredite veteriner hekim uygulamalarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/14850 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Akredite Veteriner Hekim: Bakanlıkça akredite veteriner hekim sertifikası verilmiş ve il müdürlüklerince görevlendirilmiş veteriner hekimi,
b) Aktif koloni (Arılı Kovan): Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
c) Anaç manda: 1/1/2008 tarihinden önce doğmuş dişi mandayı,
ç) Anaç sığır:1/1/2008 tarihinden önce doğmuş dişi sığırı,
d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arı yetiştiricileri birliği ve bal üreticileri birlik üyelerinin arı kolonilerine ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alınarak, kovanlarının etiketlendiği destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,
e) Bakanlık: Tarım ve Köy işleri Bakanlığını,
f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
g) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
ğ) Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı Bakanlıkça kurulan birlikleri,
h) Çiftçi belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,
ı) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
i) Damızlık anaç koyun- keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
j) EBK: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünü,
k) E-ıslah: Bakanlık ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
l) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,
m) Hareketli sistemlerde su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünleri yetiştirmek üzere tasarlanan gemi ve benzeri sistemlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini,
n) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,
o) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını,
ö) Irk: Destek ödemesine konu olan saf yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,
p) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
r) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
s) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,
ş) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,
t) İşletme Tescil Belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,
u) Karkas: Kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları çıkartılıp, baş ve ayakları ayrıldıktan sonra elde edilen gövdeyi,
ü) Kombina: Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça çalışma izni verilmiş, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün kombinaları ile Et ve Balık Kurumunun kombinalarına 300 Km.den daha uzak mesafedeki iller için (Hayvancılığın desteklenmesi hakkındaki kararda yer alan iller) Et Balık Kurumu tarafından anlaşma yapılmış özel kombinaları,
v) KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
y) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri,
z) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
aa) Ortak: Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarını,
bb) Pasaport: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre kulak küpesi ile tanımlanıp Türkvet veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,
cc) Randıman: Kesilen hayvandan elde edilen karkas kilogramının hayvanın ödemeye esas canlı kilosuna oranını,
çç) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,
dd) Seçim komisyonu: TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyonu,
ee) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,
ff) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları,
gg) Soy kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,
ğğ) Soy kütüğü- Önsoy kütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,
hh) Sözleşmeli yetiştirici: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricileri,
ıı) Su ürünleri işleme tesisi: Su ürünlerinin hammaddeden başlayarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek veya ihraç edilmek üzere depolandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesisleri tamamlayıcı ünitelerini ihtiva eden ve Bakanlıktan çalışma izni alınmış yerleri,
ii) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,
jj) Su ürünleri kuluçkahane yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,
kk) Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme faaliyetini,
ll) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere TÜGEM tarafından verilen belgeyi,
mm) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,
nn) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,
oo) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
öö) TÜRKVET: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,
pp) Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemini,
rr) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak çiftlik hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,
ss) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,
şş) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,
tt) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 27/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını,
uu) Yetiştiricilik tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,
üü) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Anaç Sığır - Manda Yetiştiriciliği, Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı,
Damızlık Anaç Koyun- Keçi Yetiştiriciliği, Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği
ve Tiftik Üretiminin Arttırılması ile Çiğ Süt Desteklemeleri

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 – (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
Kriterleri aşağıda belirlenen, 31/12/2009 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.
b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Üretici örgütleri, üyeleri adına 1/12/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.
c) İstenecek belgeler;
1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici örgütlerinin başvuru dilekçesi,
2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi,
ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;
1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; sığırları, Türkvet ve E-Islah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına kayıtlı olmalıdır.
2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
3) Sığırlarda 15 aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
4) Desteklenecek mandalara, Tebliğin yayım tarihinden itibaren en az bir kez şap aşısı yaptırılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
5) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmede adına 1/10/2009 tarihinden önce kayıt edilmiş olmalıdır.
6) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve E-Islah, ırk ve doğum tarihi bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.
7) Soy kütüğü farkından faydalanacak üretici sığırlarını, E-Islah’ın soy kütüğü bölümüne 1/10/2009 tarihinden önce kayıt ettirmiş olmalı ve 2009 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uyulmalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile 1/10/2009 tarihinden sonra soy kütüğüne üye olanlara, soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde yetiştiricilerin T.C. kimlik numarası ile Banka hesap numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların 31/12/2009 tarihine kadar Türkvet ve E-Islah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
4) Anaç sığır desteklemesinde, E-Islah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2010 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar.
e) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;
1) Türkvet ve E-Islah veri tabanlarının 31/12/2009 tarihli verilerinden yararlanılarak, tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda TÜGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2010 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde beş gün süreyle askıya çıkarılır.
2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-Islah’da eksik olan bilgilerin kaydedilmesi on iş günü içerisinde sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
3) İcmal-2’ ler, Türkvet ve E-Islah veri tabanlarının 31/12/2009 ve 15/2/2010 tarihli verileri esas alınarak on gün içerisinde TÜGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.
f) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;
1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2010 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarılır.
2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2010 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
3) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.
4) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Şubat ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.
g) Desteklemede kullanılacak dilekçe ve icmal örnekleri;
Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Soy kütüğü - Önsoy kütüğü Sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, destekleme ödemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;
a) Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olanlar;
1) Bu destekleme E-Islah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet’te de kayıtlı olan 2009 yılı doğumlu tüm buzağıları için ödenir.
2) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
3) İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.
4) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.
5) İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.
6) Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.
7) Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.
8) On beş aylık yaştan (450 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.
9) Türkvet ve E-Islah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.
10) Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
b) Müracaat şekli, zamanı, yeri ve duyuru;
Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile Önsoy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
c) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
1) Müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır.
2) İl/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin E-Islah ve Türkvet kayıt sistemlerine, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarası ve Banka hesap numarasının ise e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.
3) Destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2010 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.
ç) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;
1) 20/1/2010 tarihine kadar Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/ilçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
2) 15/2/2010 tarihli verilerden yararlanılarak 20/2/2010 tarihine kadar E-Islah’tan yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 15/3/2010 tarihine kadar TÜGEM’e gönderilir.
3) 2010 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan ölçütler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiricileri için icmal-2 deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) TÜGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
4) 1/8/2010 tarihli E-ıslah ve Türkvet kayıtlarından tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda icmal-4 TÜGEM tarafından hazırlanır ve 10/8/2010 tarihine kadar E-ıslah’tan yayınlanır. İcmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.
5) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-4’ler ile merkez ilçenin icmal-4’ü il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2010 Ağustos ayının sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir.
6) İcmaller, E-Islah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.
d) Desteklemede kullanılacak dilekçe ve icmal örnekleri;
Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 – (1) Anaç koyun-keçi desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
En az yirmi beş baş anaç koyun-keçiye sahip, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve hayvanlarını Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kaydettirerek küpeleten yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılırlar.
b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
1) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularını 1/9/2009 – 30/9/ 2009 tarihleri arasında üyesi bulunduğu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine dilekçe ile yapar.
2) Yetiştirici örgütleri başvuru dilekçelerini en geç 31/10/2009 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
c) İstenecek belgeler;
1) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe
2) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi
ç) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;
1) Anaç koyun ve keçiler Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır,
2) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz,
3) Tebliğde belirlenen icmallerin onay tarihinde anaç koyun ve keçiler en az 15 aylık olmalıdır.
4) Anaç koyun-keçilerin desteklemeye esas listeler hazırlanırken hayvanların aynı işletmede en az üç ay kayıtlı bulunması zorunludur,
d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;
1) Destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır,
2) Kayıt işlemlerinin düzenli olarak tutularak sisteme işlenmesini, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasını sağlar.
3) Hayvanların işletmede 1/9/2009 tarihinden önce 3 ay kaldığına ilişkin bilgileri kontrol eder.
4) Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıt edilmesini sağlar. Örneği TÜGEM tarafından gönderilecek olan icmal-1, icmal-2, icmal-3 listelerini hazırlar.
e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;
1) İl/İlçe müdürlüklerince Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından ilişkilendirilerek listeler icmal-1 şeklinde hazırlanarak 11/1/2010 tarihinde ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.
2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;
1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
2) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
g) İcmallerin gönderilmesi;
1) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.
ğ) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme primi ödenir.
a) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler
1) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.
2) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.
3) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürünü satın alır.
4) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
5) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir ``müstahsil makbuzu`` düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.
6) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak ``alım bordrolarına`` geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.
b) Müracaat yeri ve şekli
1) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.
2) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.
c) Ödeme icmallerinin hazırlanması
1) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.
2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrı ayrı gösterildiği Hak Ediş icmali düzenlenerek yazı ile tiftik alımının yapıldığı il ve ilçe müdürlüklerinin onayına sunulur.
3) İl/ilçe müdürlüğü ``Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesi`` icmallerini teslim tarihinden itibaren beş iş günü içinde inceler ve onaylar. İl müdürlüğü onaylanan listeyi 2009 Haziran ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.
4) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımını gerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.
5) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklemesi

MADDE 9 – (1) Süt desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan Çalışma İzni, Üretim İzni ve Süt Teşvik Kod Numarası almış, Gıda Siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan üreticilere; Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak yılda bir kez, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere beher litre çiğ süt için destekleme yapılır.
b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; örgütlü ise üyesi bulunduğu üretici örgütleri aracılığı ile, örgütlü değilse bizzat Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri girişinden sorumlu olan Süt Üretici Birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
2) Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzu en geç takip eden ayın sonunda İcmal-1’i hazırlayacak üretici örgütlerine ve/veya il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir.
c) İstenecek belgeler
1) İcmal-1’i hazırlayacak olan üretici örgütleri için üyesi olduğu Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi
2) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları,
3) Üretici örgütlü ise üyelik durumunu gösteren yazı,
d) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha ve olarak aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzunun aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları destekleme için esas alınır. Bunların her ne suretle olursa olsun, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numaraları ile birlikte süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
2) Süt icmallerinin hazırlanması ve incelenmesinde, üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, hayvan sayısı ve satılan süt miktarı dikkate alınır. Üreticinin sahip olduğu hayvan sayısı ile sattığı süt miktarının uyumlu olmaması durumunda üretici icmal listesinden çıkarılır.
3) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri, aldıkları süt miktarını il/ilçe müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, mevsimlik çalışan işletmeler hariç, üç ay içinde verisi gelmeyen süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları iptal edilir.
4) Desteklemeden yararlanacak olan gerçek ve tüzel üreticilerin Türkvet’e kayıtlı olup olmadığı incelenir. Koyun ve keçi sütü desteklemesinde bu şart aranmaz.
e) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
1) Süt Üretici Birliklerinin kurulu olduğu yerlerde; örgütlü üreticinin icmal-1 listeleri örgütlerince, örgütsüz üreticinin icmal-1 listeleri ise Süt Üretici Birliklerince aylar bazında hazırlanır. İcmal-1 listelerinin Ulusal Süt Kayıt Sistemine veri girişleri bu birlik tarafından yapılır.
2) Süt Üretici Birliklerinin kurulu olmadığı yerlerde; örgütlü üreticinin icmal-1 listeleri örgütlerince, örgütsüz üreticinin icmal-1 listeleri ise il/ilçe müdürlüklerince aylar bazında hazırlanır. İcmal-1 listelerinin Ulusal Süt Kayıt Sistemine veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
3) Örgütlü üreticinin üyelik durumunun, İcmal-1 listelerinde gösterilmesi zorunludur.
4) Aylar bazında Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri tabanına uygun bulunarak kaydedilen İcmal-1 listeleri, sistem üzerinden İcmal-2 listeleri şeklinde düzenlenir.
5) Aynı zamanda örgüt bazlı icmaller, süt üreticileri birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklerce olmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüklerince üyelerine bildirilmek üzere icmal-1’i hazırlayan üretici örgütlerine de gönderilir.
f) Destekleme icmallerin askıya çıkarılması;
1) İcmal -2 listeleri Ulusal Süt Kayıt Sistemi üzerinden en geç 19/2/2010 tarihine kadar alınır. Bu tarihten itibaren listeler, il/ilçe müdürlüklerinde üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.
2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
3) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
g) Destekleme icmallerin gönderilmesi ve ödeme;
1) İtirazların değerlendirilmesinden sonra icmal-2 listeleri beş iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde İl Müdürlüklerince yapılır.
2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2 listeleri il müdürlükleri tarafından, beş iş günü içinde Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir ve onaylanıp beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir.
3) TÜGEM, gelen icmal-3 listeleri ile Ulusal Süt Kayıt Sistemi merkezinden alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder ve Bankaya gönderir.
ğ) Diğer hususlar
1) 1/1/2009 tarihinden bu Tebliğin yayım tarihine kadar geçen sürede destekleme için başvuruda bulunan üreticilerin icmal-1’ e esas olacak işlemleri 31/7/2009 tarihine kadar tamamlanır.
2) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurmak üzere gerekli tedbirleri alır.
3) Tebliğde yer alan icmallerin ve diğer ek’lerin örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.
4) Ulusal Süt Kayıt Sisteminde görev yapacak personelin eğitimi ve sistem şifrelerinin tahsisi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş Türkiye Süt Üreticileri Birlikleri tarafından alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İpek Böceği ve Arı Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Arı yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 10 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Bingöl, Bitlis, Siirt ve Kırklareli illerinde geleneksel olarak eski tip koloni ile geçimini sağlayan üreticiler, ilde oluşturulacak komisyonun uygun bulması durumunda eski tip koloni için desteklemeden faydalandırılır.
a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 15/5/2009 ile 15/7/2009 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunur;
1) Dilekçe (Ek-1),
2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-2),
3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu,
b) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 15/5/2009 ile 15/10/2009 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek ``Arılık ve Koloni Tespit Tutanağını (Ek-3) düzenler. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi ise 30/9/2009’dur. İl/ilçe müdürlükleri gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerin (Dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletme adresinin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 5/10/2009 tarihine kadar gönderir.