Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
21 Haziran 2003 Tarih ve 25145 Sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç;

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hayvan gen kaynaklarının genotipsel ve fenotipsel özelliklerinin belirlenmesi, korunması amacıyla yetiştirilmesi, bu özelliklerin kayıt ve koruma altına alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam;

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlara ait hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili çalışmaları kapsar.

Hukuki Dayanak;

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar;

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,
c) Ulusal Komite: Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini,
d) Çalışma Gurubu: Ulusal Komitenin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan gurubu,
e) Hayvan Gen Kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan tür, alt tür, ırk, tip, ekotip ve topluluklarını,
f) Koruma: Hayvan gen kaynaklarının korunmasını,
g) Gen Bankası: Sperma, ovum, embriyo ve diğer hayvansal genetik materyalin koruma altına alındığı yeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Komitenin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görevleri, Sekretaryası ve Sekretaryanın Görevleri;

Ulusal Komitenin Kuruluşu;

Madde 5 — Ulusal Komite Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur;

a) Bakanlık ilgili birimlerinden 5 temsilci,
b) İlgili Bakanlıklardan 2 temsilci,
c) Üniversitelerin ilgili Fakültelerinden 4 temsilci,
d) İlgili Meslek Kuruluşlarından 2 temsilci,
e) İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarından 4 temsilci.

Ulusal Komitenin Çalışma Esasları

Madde 6 — Ulusal Komitenin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir;

a)Ulusal Komite Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak, gerektiğinde Bakanlığın daveti üzerine veya üyelerin en az 1/3 ünün sekretaryaya yazılı müracaatından sonra olağanüstü olarak toplanır.
b) Komite, üyelerin en az 2/3’ ü ile toplanır,
c) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Ulusal Komitenin Görevleri ;

Madde 7 — Ulusal Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Koruma faaliyetleri ile ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikaları belirlemek,
b) Konu ile ilgili önceki yıl çalışmalarını değerlendirmek, sonraki yıl çalışma programını yapmak,
c) Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile ilgili teklifleri hazırlamak,
d) Hayvan Gen Kaynakları ile ilgili döküm çalışması yaptırmak, nesli tükenmekte olan hayvanları tespit etmek,
e) Hayvan Gen Kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi faaliyetleri ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmalarında, ana hedefleri belirlemek,
f) Koruma amaçlı hayvan varlığının tespiti, değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için önerilerde bulunmak,
g) Gerektiğinde koruma ile ilgili çalışma guruplarını oluşturmak, görev ve çalışma esaslarını belirlemek,
h) Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı kullanımı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili tavsiye kararları almak.

Sekretarya ve Görevleri;

Madde 8 — Ulusal Komitenin sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.
Ulusal Komite Sekretaryasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Genetik stokları oluşturmak, gen kaynaklarını korumak ve devamlılığını sağlayacak tedbirler almak; bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
b) Ulusal komitede görüşülecek konulara ait gündem ve dokümanları olağan toplantılarda en az 30 gün, olağanüstü toplantılarda ise en az 15 gün önceden üyelere göndermek,
c) Ulusal Komite kararlarının uygulanmasını takip etmek, denetlemek, elde edilen verileri değerlendirmek, komiteye rapor halinde sunmak ve bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümünü sağlamak,
d) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkânları sağlamak,
e) Uluslararası işbirliği imkânlarını geliştirmek, teklifleri inceleyerek Ulusal Komiteye görüş hazırlamak,
f) Kullanımına izin verilen gen kaynakları ile ilgili çalışma yürüten kurum, kuruluş ve kişilerin elde ettiği sonuçları derlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama, Uluslararası İşbirliği;

Uygulama;

Madde 9 — Komitenin kararları, Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
Uluslararası İşbirliği

Madde 10 — Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanlığın iznine bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler;

Madde 11 — 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.