Yayımlandığı R. Gazete: 08.03.2007-26456

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri tarafından, hayvan sağlığı amaçlı açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin, açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi ile 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,
c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
d) Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan ``Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı`` programından mezun olan teknikerleri,
e) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,
f) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli ``Veteriner Sağlık Önlisans`` programlarından mezun olan teknikerleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri

Hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) Yönetmelikte tanımlanan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinden başka kişi ve kuruluşlar tarafından hayvan sağlığı kabini açılamaz.
(2) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri, aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

a) Diploma veya mezuniyet belgesi sureti.
b) Nüfus cüzdanı örneği.
c) Sabıka kaydı belgesi.
ç) İkametgâh belgesi.
d) 3 adet fotoğraf.
e) İşyerine ait bölümleri ve ne amaçlı kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
f) Şahsın adına ve işyerinin adresine düzenlenmiş vergi levhası sureti.
g) Kira ise, şahsın adına ve işyerinin adresine göre hazırlanmış kira kontratı, kira değil ise tapu senedinin sureti.
ğ) İşyerinin bağlı olduğu belediyeden şahsın adına alınmış su kullanma belgesi.
(3) Yukarıda sayılan belgeler, İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim raporu düzenlenir. Düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde İl Müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ``Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi`` verilir.

Hayvan sağlığı kabininin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 6 – (1) Açılacak olan hayvan sağlık kabininde aşağıdaki asgari ve teknik şartların bulunması gerekmektedir.

a) Hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, içinde ``Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi`` ve ``Ücret Tarifesi`` asılı bulunan, büro malzemeli asgari 10 m2 büyüklüğünde personel odası olmalıdır.
b) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin görevini icra edeceği, içinde alet-malzemelerin bulunduğu dolaplı ve lavabolu asgari 6 m2 büyüklüğünde pansuman odası olmalıdır.
c) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin kullandığı, çizme, tulum gibi şahsi malzemelerinin bulunduğu asgari 4 m2 büyüklüğünde malzeme odası olmalıdır.
ç) Hayvan sağlığı kabinleri bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda bulunan, tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalıdır.
e) Pansuman odasında, her iki yüzünde -DİKKAT TIBBİ ATIK- ibaresi bulunan kırmızı renkli torba konulmuş çöp kutusu olmalıdır.
f) Hayvan sağlığı kabininin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalıdır.
g) Dış cephede en fazla iki renkten ibaret, ilan ve reklam ibareleri taşımayan, ``Hayvan Sağlığı Kabini`` ifadesinden başka sadece iş yeri sahibinin adının, unvanının ve telefon numarasının yazılı olduğu ışıklandırmasız bir tabela olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Tutulması Gereken Kayıtlar

Hayvan sağlığı kabininde sunulacak hizmetler

MADDE 7 – (1) Havyan sağlığı kabinlerinde, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner sağlık teknikerleri ve sağlık teknikerleri, aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a) Veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer uygulamaları yapmak,
b) Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak,
c) Tırnak kesmek,
ç) Tıraş ve kırkım yapmak.

Ücret

MADDE 8 – (1) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin hayvan sağlığı kabininde verdiği hizmetlerden alacağı ücret, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinde görevi Şube Müdürü, aynı şubeden bir veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri ile Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilciden oluşan komisyon tarafından bir önceki yılın Aralık ayında belirlenerek, bir liste halinde çalışma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerine tebliğ edilir.

Alet ve malzeme

MADDE 9 – (1) Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler aşağıda belirlenmiştir.

a) Pens veya penset (dişli ve dişsiz)
b) Makas
c) Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
ç) Sargı bezi
d) Gazlı bez
e) Pamuk
f) Flaster
g) Mini tip termos
ğ) Değişik ebatlarda plastik enjektör

Kayıtlar

MADDE 10 – (1) Hayvan sağlık kabinlerinde, aşağıdaki defterlerin bulundurulması ve düzenli olarak işlenmesi zorunludur.

a) İşlem yapılan hayvanla ilgili bilgilerin, yapılacak işleme karar veren hekimin adı, soyadı, diploma numarası ile yapılan işlemin içerik ve tarih bilgilerini kapsayan Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örmeğe uygun Reçete Uygulama Protokol Defteri,
b) Veteriner hekimler tarafından yazılmış reçetelerin kayıtlarının tutulduğu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan örneğe uygun Reçete Kayıt Defteri,
c) Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetim sonuçlarının yazıldığı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan örneğe uygun Denetim Defteri olacaktır.
(2) Söz konusu defterlerin her sayfası İl Müdürlüğünce mühürlenerek onaylanır.
(3) Veteriner hekimler tarafından tanzim edilmiş ve buna göre işlem yapılmış reçeteler, reçete kayıt defterine kayıt edildikten sonra bir klasörde düzenli olarak toplanır. Klasörde toplanan reçetelerin üzerine, kırmızı kalemle reçete kayıt defterindeki numara yazılır. Veteriner hekimin adı soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi ile başlığı bulunmayan reçetelerle ilgili işlem yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Adres Değişikliği, Devir ve Kapatma

Denetim

MADDE 11 – (1) Hayvan sağlık kabinleri, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinden en az iki veteriner hekim tarafından, yılda en az iki defa denetlenir. Şikâyet, soruşturma veya İl Müdürlüğünün talebi üzerine Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı denetimler bunun dışındadır. Denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir.

Adres değişikliği, devir, kapatma

MADDE 12 – (1) Hayvan sağlığı kabininin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek izin belgesi beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden izin belgesi düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne başvurulur.
(2) Hayvan sağlığı kabininin, başka bir veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine devredilmesi durumunda; devir eden ve devir alan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri, İl Müdürlüğüne hitaben yazdıkları dilekçe eşliğinde kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir sözleşmesi, devir eden veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait ``Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi`` ve devir alacak olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen belgelerle İl Müdürlüğüne müracaat ederler.
(3) Hayvan Sağlığı kabininin kapatılması durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanlar aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

a) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen kişiler, İl Müdürlüğünden çalışma izni almadan faaliyete geçemez.
b) Hayvan sağlığı kabininde, izin almış kişi dışında, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik kişi/kişiler çalıştırılamaz.
c) Hayvan sağlığı kabini açmış olanlar, başka hayvan sağlığı kabini açamaz ve ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimin yanında veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri olarak çalışamaz.
ç) Hayvan sağlığı kabininde Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmetlerin dışında hizmet verilemez.
d) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen alet ve malzeme dışında farklı alet malzeme bulundurulamaz.
e) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz.
f) Hayvan sağlığı kabinin tabelasında, Yönetmelikte belirlenen tabeladan başka bir tabela, ilan, reklam ve benzeri bahsedilen bilgilerin dışında başkaca bir bilgi veya reklam, işaret kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz, reklam yapılamaz.
g) İzin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayın