BALIKESIR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

 

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (Birlik veya Veri Sorumlusu) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’nın 10. Ve 11. Maddeleri çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek istiyoruz.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

                          Kişisel verileriniz Birliğin kuruluş ve faaliyet amaçları doğrultusunda, Birlik faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, İşyeri güvenliği ile çalışma barış ve huzurunun temini, yetkili kuruluşlara mevzuat hükümleri uyarınca bilgi verilmesi, Birlik faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, Birlik ile iş veya hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, sözleşmelerin mevzuata ve Birlik politikasına uygun şekilde yerine getirilmesi amacı kapsamında, Birliğimiz sorumlu çalışanları tarafından fiili görüşme yoluyla ya da internet sitesi ve benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Birliğin ve Birlikle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Birlik tarafından işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

       

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimiz ile yasal olarak yetkili özel ve kamu tüzel kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Birliğimiz yerleşkelerinde bulunduğunuz sürelerde Birlik tarafından kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda, her türlü sözlü, yazılı ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve Birliğimizin sorumluluklarını tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde toplanmaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız;

 

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

*KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınızı kullanma konusunda talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı ve yazılı olarak aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

                        Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ilişkin talepleriniz için iletişim adreslerimiz aşağıdaki şekildedir:

 

Adres              : Paşaalanı Mah.145.Sok.No.27 Karesi/BALIKESİR

Telefon           : 0 266 2394176

E-posta           : balikesir10birlik@yahoo.com

BALIKESIR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ