29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29251
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN
İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN
ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, kurbanlık amacıyla ithal edilecekler hariç, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Besilik koyun-keçi türü hayvanlar: Fiili ithalatı takiben et üretimi amacıyla beslenecek erkek koyun-keçi türü hayvanları,
c) Besilik sığır cinsi hayvanlar: Fiili ithalatı takiben et üretimi amacıyla beslenecek etçi veya kombine ırk veya bunların melezi erkek sığırları,
ç) Damızlık hayvan: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren damızlık vasıflı ve belgeli sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanları,
d) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,
e) Kesimlik koyun-keçi türü hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere doğrudan kesimhanelere gönderilecek erkek koyun-keçi türü hayvanları,
f) Kesimlik sığır cinsi hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere doğrudan kesimhanelere gönderilecek etçi veya kombine ırk ve bunların melezi erkek sığırları,
g) KKKS: Koyun ve keçi türü hayvanların kayıtlarının yapıldığı Koyun-Keçi Kayıt Sistemini,
ğ) Kontrol belgesi: Yürürlükteki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) ekinde örneği verilen belgeyi,
ifade eder.

Kontrol belgesi müracaatında ibraz edilmesi gereken belgeler
MADDE 4 – (1) Bakanlığa damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatı için kontrol belgesi müracaatında;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş, silintisiz, kazıntısız kontrol belgesi,
c) Numarası, tarihi ve hayvanların orijin ülkesi yazılı, proforma faturanın aslı ve Türkçe tercümesi,
ç) İthal edeceği damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlara ilişkin düzenlenen fatura, veteriner sağlık sertifikası ile Bakanlıkça istenilen diğer belgelerin, onaylı orijinallerini, yetkilendirilmiş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ibraz edeceklerine, ithal ettikleri hayvanların Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına ve ithalat sonrası işlemlerle ilgili belirlenmiş talimatlara uyacağına dair ithalatçı firma/kişi imza yetkilisince imzalanmış noter tasdikli taahhütname,
d) Miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiğine dair döner sermaye onaylı belge,
e) Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalat başvurusunda Bakanlıkça istenebilecek ilave belgeler,
ibraz edilir.

Teknik şartlar ve sağlık şartları
MADDE 5 – (1) İthal edilecek damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik şartları ve sağlık şartlarını taşır.
(2) İthal edilecek damızlık hayvanların, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından canlı hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olması gerekir.

İthal edilecek hayvanların seçimi, seçim heyeti oluşturulması ve seçim listelerinin hazırlanması
MADDE 6 – (1) İthal edilecek damızlık, kasaplık, besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az iki kişilik seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılır.
(2) Seçimi yapılan hayvanlara ait tanımlama numara listesini içeren seçim heyeti raporunun asılları ülke girişinde ibraz edilir.
(3) Seçim heyeti tarafından; teknik ve sağlık muayenesi yapılmayan, reddedilen veya onaylı seçim heyeti listesinde tanımlama numarası yer almayan damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türühayvanların ithalatına izin verilmez.

Kesimlik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar
MADDE 7 – (1) İthal edilecek kesimlik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan kesimhanelere sevk edilir. Hayvanların kesimleri il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi dahilinde yapılır.

Diğer hükümler
MADDE 8 – (1) İthal edilecek hayvanların sayısı, belgelendirilmiş işletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenir.
(2) Sağlık şartları, karantina yeri ve karantinada yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilir.
(4) Kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar Bakanlıkça belirlenir.
(5) Fiili ithalatı sonlandırılan hayvanlar Türkvet/KKKS sistemine kaydedilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.