DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ

………..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

KURULUŞ BELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam, çalışma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi

MADDE 1 – (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip, sığır ırklarını ıslah etmek üzere il düzeyinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri kurulmuştur. Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 8/4/2011 tarihli 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenir.

(2) Birliğin adı; ``……………… İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği`` şeklinde olacaktır.

(3) Birliğin kısaltılmış unvanı …………….. olacaktır.

(4) Birliğin merkezi bulunduğu il merkezindedir.

Amaç ve kapsam

MADDE 2 – (1) Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak …………………. İlinde hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli ırk gen kaynaklarının korunması, bunların tanımlanması (küpeleme, elektronik çip takma vb.) ile soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, verim kontrollerinin yapılması, suni tohumlama ve biyoteknolojik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışma düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile hayvansal üretimin her aşamasında elde edilen ürünlerin pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Merkez Birliği’nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla hizmet verir.

Çalışma konuları

MADDE 3 –(1) Birlikler, yürütecekleri hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Merkez Birliği tarafından planlanan ıslah programlarını uygulamak,
b) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
c) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer vb. organizasyonları düzenlemek, her türlü eğitim çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayın ve yayım ile diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

ç) Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

d) Bakanlığın kontrol ve denetiminde, Merkez Birliği’nin belirlediği esaslar doğrultusunda, ön soykütüğü, soy kütüğü ve döl kontrolü faaliyetlerini yürütmek,
e) Madde 4’de anılan üyelerin sahip olduğu hayvanlara suni tohumlama hizmetlerini vermek, ıslah çalışmaları kapsamında yürütülen suni tohumlama ve embriyo transferi için gerekli sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyaller ile malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
f) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
g) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi materyal, sperma, yumurta, embriyo ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyeti yürütmek için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, tesisleri kurmak ve bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemleri geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

ğ) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak.

h) Üyelerce yetiştirilen hayvanların satışını organize etmek, müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

ı) Yetiştiricilerin ürettiği ürünler ile damızlıkların değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ile ürün depolama, işleme ve yetiştirme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek,

i) Yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
j) Hayvanlar ve hayvanların ait oldukları işletmeler ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
k) Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak,

l)Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

m) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek. Gerektiğinde bu işler için şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,
n) Islah programının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Merkez Birliği’nin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali (sperma, ovum, embriyo vb.) temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak,
o) Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal (sperma, ovum, embriyo vb.) temininde Merkez Birliği’nin yayınlayacağı talimatlara uymak,

ö) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri (kulak küpesi, elektronik çip, sağım kovası vb.) Merkez Birliği aracılığı ile tedarik etmek, işletmelerde kullanmak ve/veya kullandırmak,

p) Faaliyet gösterdiği alanda üretilen her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak,
r) Faaliyet alanı ile ilgili her konuda üyelerine danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,
s) Hizmetlerin yürütülmesi maksadıyla hizmet binası, hizmet ofisi ve araç satın almak veya kiralamak,

ş)Asli görevlerini yürütmek üzere teknik ve sağlık personeli çalıştırmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

Birlik üyelik şekli

MADDE 4 – (1) Birlik üyeleri şunlardır:

a) Asıl Üye:

1) Merkez Birliğinin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari sayıda ineğe sahip, düzenli verim kontrolü yapacak imkân ve altyapıya sahip, soykütüğü sistemine dâhil işletmeler.

2) Asıl üyeler, birlik Genel Kurullarına katılan ve oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar, ödentileri hizmet bedeli (suni tohumlama, sağlık hizmeti, girdi temini, danışmanlık hizmeti vb.), üyelik aidatları ve soykütüğü hizmet bedelidir.

b) Geçici Üye:

1) Merkez Birliği’nin belirlediği kriterleri sağlamayan ancak yeterli sayıda ineğe sahip ve soykütüğüne dâhil olmak isteyen işletmelerdir.

2) Geçici üyeler, Birlik Genel Kurulu’na delege olarak katılamazlar ve seçimlerde oy hakları yoktur. İl Birliği’nin belirlediği kriterler doğrultusunda hizmetlerden faydalanırlar.

c) Aday Üye:

1) Merkez Birliğinin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari sayının altında hayvan varlığına sahip işletmeler ile soykütüğüne girmek istemeyen, ön soykütüğü sistemine kayıtlı üye işletmelerdir.

2) Aday üyeler, Birlik Genel Kurulu’na delege olarak katılamazlar ve seçimlerde oy hakları yoktur. Aday üyeler, yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik şartları

MADDE 5 – (1) Yetiştirici birliğine asıl üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez birliği tarafından belirlenen asgari ineğe sahip olmak,
c) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,

ç) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak,

d) Suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,
e) Döl Kontrolü Projesi’ne katılmayı taahhüt etmek.

(2) Yetiştirici Birliğine Geçici Üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez Birliğinin belirlediği kriterleri sağlamayan ancak yeterli sayıda ineğe sahip olmak,
c) Sahip olduğu sığırlarda suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,

ç) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,

d) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak.

(3) Yetiştirici Birliğine aday üye olma şartları:

a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez Birliği’nin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari bir baş ineğe sahip olmak.

Üyeliğe kabul

MADDE 6 – (1) Birliğe üyeliğin kabulü için,

a) Birlik Kuruluş Belgesi’nde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında kuruluş belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise, üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak,
b) Şahıs ve şirket nitelikli tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler, üyelik başvurusunda aşağıdaki belgeleri Birliğe vermek zorundadır.

1) Üyelik başvuru dilekçesi,

2) Taahhütname,

3) Birlik üyelik formu,

4) İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı işletme sığır varlığı listesi

5) Tüzel kişilerde, üyeliğe müsaade eden ve karar veren organların/merciilerin kararlarının onaylı sureti,

6) Birliğin önceden belirleyerek ilan edeceği diğer belgeler. (Bunlar internet sayfasında ve yerel ve ulusal gazetelerden birinde veya ticaret sicil gazetesinde ilan olunur.)

7) Üyelerden istenen gerekli diğer belgeler.

c) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermek ile yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetleme kurulu aracılığıyla genel kurula başvurabilir. genel kurulun kararı kesindir.
e) Birlik tarafından yapılan incelemede, üyelik şartlarını taşıdığı tespit edilen ve giriş aidatını peşin ödeyen yetiştiriciler üyeliğe kabul edilir. Üyeliği kabul edilmeyenlerin ödediği giriş aidatları iade olunur.

(2)Tarımsal üretici örgütleri birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler.

Birlik üyeliğinin düşmesi

MADDE 7 -(1) Birlik üyesinin birliğe olan üyeliği aşağıdaki durumlarda düşer.

a) Birlik üyeliği ile ilgili şartları kaybetmesi,
b) Ölüm hali.

(2) Üyelikten düşmek, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Hayatta olması halinde kendisi ya da üyenin ölümü durumunda varis veya varisleri birliğe olan borçları iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(3) Üyelikten düşme, birlik yönetim kurulu kararı ile olur. birlik, üyenin kendisine ya da ölen üyenin varis veya varislerine üyelikten düşme durumunu yönetim kurulu karar tarihini müteakip bir ay içerisinde yazılı olarak tebliğ etmekle ve üyelikten düşme işlemini üyelik defterine işlemekle yükümlüdür.

(4) Üyelikten düşme işlemi, genel kurul kararı gerektirmez.

Birlik üyeliğinden çıkma

MADDE 8- (1) Merkez birliği yönetim kurulu ve/veya birlik yönetim kurulunun üyelikten çıkma ile ilgili sınırlama kararı olmaması halinde, üyeler geçerli bir nedene dayalı olarak kendi rızası ile üyelikten çıkabilirler.

(2) Üyelikten çıkma, üyenin dilekçesine istinaden yönetim kurulu kararı ile olur. Üyenin üyelikten çıkması, birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, Birliğe olan borçlarını, üyelikten ayrılışı içeren dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Birlik üyeliğinden çıkmanın sınırlandırılması

MADDE 9- (1) Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak için başvuru yapamazlar.

(2) Birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi halinde merkez birliği ve/veya birlik yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkma taleplerine sınırlama getirilebilir. Bu sınırlama süresi iki yılı geçemez.

Birlik üyeliğinden çıkarılma

MADDE 10- (1) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;

a) Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesinde yer alan üyelik yükümlülüklerini azami dört ay süre ile yerine getirmemek,
b) Birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunmak,
c) Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyalleri kullanmamak veya kullandırmamak,

ç) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak Birlik veya birlik personellerinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, birlik tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen işletmesinde çalışılmasına izin vermemek,

d) Birliğe olan vadesi dolmuş hizmet alımı bedeli ve aidat borçlarını dört ay içerisinde yapılacak iki yazılı tebligata rağmen ödememek,
e) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak,

(2) Üyelikten çıkarılma, birlik yönetim kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olup geçici ihraç kararı verilen üyelerin hakları askıya alınır. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.

(3) Üyeler, yönetim kurulu tarafından alınan geçici ihraç kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu ildeki adli mercilerde iptal davası açabilirler. Üç ay içerisinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Genel kurul kararı gerektirmez.

(4) Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.

Üyeliği düşen, üyelikten çıkan ve üyelikten çıkartılan üyelerle hesaplaşma

MADDE 11- (1) Birlik üyeliği düşen, kendi rızası ile üyelikten çıkan yetiştiriciler ile çıkarılma kararına yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen üyelikten çıkartılmış yetiştiricilerin genel kurula katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkı yoktur.

(2) Birlikle mali hesaplaşmada, birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Üyelerle hesaplaşma, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir. Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan yetiştiricilerin üyelik dönemlerine ait zararlarından dolayı oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.

Tekrar Birliğe üye olma

MADDE 12- (1) İlk defa üyelikten çıkmış olan yetiştiriciler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan, birliğe olan hizmet ve aidat borçlarını ödedikten sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe tekrar üye olmada, yeni üyelik kabul şartları aranır.

(2) İki defa üyelikten çıkan veya iki defa üyeliği düşen yetiştiriciler ile birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunma nedeniyle bir kez üyelikten çıkarılan yetiştiriciler 3 yıl süreyle birliğe tekrar üye olamaz.

Birlik üyeliğinin devir edilmesi

MADDE 13- (1) Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin ölümünü müteakip veraset ilamına göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;

a) Üyelik devri için başvuru dilekçesi,
b) Veraset ilamı,
c) Birden fazla reşit durumda varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve sığırlar üzerindeki haklarını rıza ile ilgili varise devir ettiklerine dair noter onaylı belge,

ç) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi,

(2) Ölenin birlik üyeliği, yönetim kurulu kararı ile üyelik defterinde neden belirtilerek düşürülür. Devir alan varise üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır. İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.

(3) Asıl üyeler, eş, on sekiz yaşından gün almış ve aynı ikametgâhta bulunan çocuğu veya ebeveynine birlik üyelik devri yapabilir. Üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Üyenin işletme ve sığırlarla ilgili tüm hak ve ödevlerini eşi, çocuğu veya ebeveynine devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir alan kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarasının belirtilmesi ve üyenin kendi el yazısı ile imzalanması şartları aranır),
b) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi

(4)Yönetim kurulu kararı ile üyeliği devreden kişinin üyelikten düşme nedeni belirtilerek üyelik defterine işlenir. Devir alan eşi, on sekiz yaşından gün almış çocuğu veya ebeveyni için devir işlemi belirtilmek suretiyle üyelik defterine yeni üyelik kaydı açılır ve üyelik giriş aidatı alınmaz.

(5) Üyeliğini devir eden kişi, devir ettiği tarihten asgari bir yıldan önce üyeliği tekrar geri devralamaz.

(6) Üyenin sahip olduğu sığırların farklı bir işletme üzerine devri veya kardeşler arası devir işlemi kapsam dışındadır. Bu gibi durumlarda yeni üyelik kabul işlemleri uygulanır.

(7) Üyeliği devir alan kişi, ölen veya devir nedeniyle üyeliği düşen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.

(8) Ölen veya devir işleminden dolayı üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece birlik üyeliğini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Hak ve Ödevleri

Katılım Payı ve Aidatlar

Aidat ödeme şekli

MADDE 14 – (1) Birliğin asıl üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, katılım payları ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.

(2) Geçici üyeler, il birliğinin belirlediği aidatlar ve soykütüğü hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Aday üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidatlar talep edilemez. Yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin karşılığı bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Soykütüğü hizmet bedeli

MADDE 15 – (1) Birlik, yürüteceği soykütüğü faaliyetleri (veri toplama, kayıt takibi, denetleme, değerlendirme vb.) için üyelerden yıllık soykütüğü hizmet bedeli olarak:

a) Asıl üyelerden ıslah amacı olarak verim yönüne bakılmaksızın yıllık inek başına asgari 50 litre çiğ süt eşdeğeri bir bedel alınır.
b) İlgili yılın soykütüğü hizmet bedelinin parasal değerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu kararı ile il’deki o yılın ocak ayı beher litre karşılığı brüt çiğ süt satış fiyatı esas alınır.
c) Soykütüğü hizmet bedelinin hesaplanmasında sağmal veya kuru dönemde olmasına bakılmaksızın, üyenin sahip olduğu inek sayısının tamamı dikkate alınır.

(2) Geçici üyelerin ödemesi gereken soykütüğü hizmet bedeli asıl üyelerden az olmamak şartıyla birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yıl içinde birliğe üye olan yetiştiriciler, asıl veya geçici üye olarak kabul edildiği aydan sonraki aylar için yıllık soykütüğü hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(4) Yıllık soykütüğü hizmet bedelinin %90’ı İl Birliği’ne, %10’u ise merkez birliği’ne gelir olarak aktarılır.

(5) Yıllık soykütüğü hizmet bedelinin borçlandırma ve tahsilât şekli yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Aidat ve diğer ücretlerin ödeme şekli

MADDE 16 – (1) Üyenin ödemekle yükümlü olduğu aidatlar şunlardır:

a) Giriş aidatı, üyelik işlemi yapılırken peşin olarak ödenir,
b) Üye yıllık aidatın birim fiyat ve tahsilât şekli genel kurul tarafından belirlenir,
c) Diğer ücretlerin tahsilât şekli birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir

Sermaye

MADDE 17 – (1) Birliğin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur.

(2) Giriş aidatı ve aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur.

(3) Bağış ve yardım dışında birliğe ayni sermaye kabul edilemez.

Borç Para Alma, yardım ve bağış kabul etme

MADDE 18 – (1) Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurul tarafından belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir.

(2) Birlik, resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.

Bilgi edinme hakkı

MADDE 19- (1) Yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

Sorumluluk

MADDE 20 -(1) Birlik, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Asıl üyelerin sorumlulukları giriş aidatları kadar olup, bunun dışında birlik borçlarından dolayı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

İflas halinde yükümlülük

MADDE 21 - (1) Birliğin iflası halinde iflas idaresi, asıl üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

Birliğe yeni giren üyelerin sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni asıl üye olan yetiştiriciler, üyeliklerinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 23 – (1) Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

(2) İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek mutat sırlar hariç, hiçbir üye Birliğin işleyişine ve faaliyetlerine dair sırları öğrenmeye yetkili değildir.

(3) Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.

(4) Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi böyle bir üye hakkında birliğin şikâyeti üzerine, bu durumdan herhangi bir zarar doğmasa dahi, gerekli yasal işlemlere başvurulur.

Birliğin dağılmasından sonraki sorumluluk

MADDE 24 – (1) Birliğin dağılması halinde, dağılmanın ticaret siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, asıl üyeler ek ödemelerle yükümlü değildirler. Kalan mal varlığı merkez birliğine devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

MADDE 25 – (1)Birliğin organları şunlardır:

a) Birlik genel kurulu,
b) Birlik yönetim kurulu,
c) Birlik denetleme kurulu.

Birlik Genel Kurulu

MADDE 26 – (1) Birlik genel kurulu birliği meydana getiren asıl üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır.

(2) Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren üyeler katılabilir.

(3) Asıl üye olarak genel kurula katılan şahıs ve tüzel kişilerin (şirket ve kooperatif) bir oy hakkı vardır. Tüzel kişiler birlik genel kuruluna yalnızca bir temsilci gönderir

(4) Asıl üye olarak genel kurula katılacak tüzel kişi (şirket ve üretici örgütü) temsilcileri, temsil etmeye yetkili olduklarına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Genel Kurulun devredilemeyen görevleri

MADDE 27 – (1) Genel kurul aşağıda belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez.

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,
b) Yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyelerini gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu seçmek ve hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,
c) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını ibra veya ret etmek,

ç) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

d) Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,
e) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu ve asıl üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, bunların arasından yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,
f) Gerektiği takdirde yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek veya azletmek,
g) Kuruluş belgesini Bakanlığın onayını alarak değiştirmek,

ğ) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,

h) Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini, azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

ı) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,

i) Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil için iki kişiden az olmamak üzere asıl üye sayısının 1/25 ile 1/200arası merkez birliğince belirlenecek oranda asıl temsilci, asıl temsilcinin %50’si kadar yedek temsilci seçmek,
j) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu üyelerine verilecek yolluk ile aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlara uygun olmak üzere huzur hakkı miktarlarını belirlemek,

1) Yönetim kurulu başkanına aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak iki asgari ücretten az, beş asgari ücretten fazla olamaz.

2) Yönetim kurulu üyelerine aylık mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, net olarak bir asgari ücretten az, üç asgari ücretten fazla olamaz.

3) Denetleme kurulu üyelerine üç ayda bir gerçekleştirecekleri mutat toplantı başına ödenecek huzur hakkı tutarı, brüt-net olarak bir asgari ücretten az, iki asgari ücretten fazla olamaz.

4) Tasfiye kurulu üyeleri için belirlenecek ücret, yolluk ve huzur hakkı bedelleri için denetleme kurulu üyeleri esas alınır.

5) Genel kurul, yönetim kurulu başkanına farklı olmak üzere yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için ücret ve yolluk bedellerini belirlemekle yükümlüdür.

k) Üyelerin ödemeleri gereken yıllık üyelik aidatı ve üyelik giriş aidatını belirlemek,
l) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve yönetim kurulunun yetkisi dışında olan her konuda karar almak.

Genel Kurulun devredilebilen görevleri

MADDE 28 - (1) Genel kurulun devredilebilen görevleri şunlardır:

a) Satın alınacak veya satışı yapılacak gayrimenkul ile ilgili tüm iş ve işlemler için Yönetim kuruluna yetki vermek,
b) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılması ile ilgili tüm iş ve işlemler için yönetim Kuruluna yetki vermek,
c) Karara bağlanan bilanço hesapları, yıllık bütçeler ve yıllık çalışma programlarının uygulanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ç) Üyelerin ve Birliğin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, demirbaşlar ve üretim maddelerinin temin edilmesi, kullanımı, bakımı, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

d) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan iş programının uygulanması ve karara bağlanan yeni bütçenin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f) Şubeler ile alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
g) İktisadi bir şirkete ortak olunduğu takdirde Merkez Birliği’ne yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek, bu konudaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ğ) Personelin kadro ve ücretleri ile yollukların tespit edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

h) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulunun yetkisi dışında olan konularla ilgili karar vermek ve bu konularla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ı) Birliğin başka bir birlikle işbirliği yapması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

i) Üyelerin müşterek menfaatleri doğrultusunda, amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
j) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyeleri için karara bağlanan huzur hakkı ve yolluklar ile ilgili tüm iş ve işlemlerin takibi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
k) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek ve bu konudaki işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
l) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
m) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını her yılın Aralık ayında belirlemek,
n) Her türlü kiralama konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
o) Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ö) Üyenin menfaatine olacak her konuda tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

p) Üyelerin ödemeleri gereken üyelik giriş aidatı, yıllık aidat ve soykütüğü hizmet bedeli ile hizmet bedellerinin tahsili konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
r) Bakanlık tarafından üyelere verilecek hayvancılık desteklemeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

Genel Kurul toplantıları

MADDE 29 –(1) Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır;

a) Olağan Genel Kurul
b) Olağanüstü Genel Kurul

(2) Birlik asıl üyeleri, birlik Genel Kurulu’na asaleten katılırlar. Katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Asıl üyeler vekâlet veya temsil yoluyla oy kullanamazlar.

Olağan Genel Kurul toplantısı

MADDE 30 – (1) Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Nisan ayının sonuna kadar, asıl üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile öncelikle birlik merkezinde, uygun olmaması halinde üyelere gönderilen taahhütlü çağrı mektuplarında veya elden tebellüğ belgelerinde belgesi sunularak anlaşılır biçimde adresi ve ulaşımı gösterilen, bu yolla tebliğ edilen, ilanlarda yeralan ve üyeler için kolay ulaşılır İl sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır. Genel Kurul’da toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla çoğunluk aranmaksızın, en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.

a) Olağan Genel Kurul aşağıdaki şekillerde yapılır;

1) Seçimli Olağan Genel Kurul: Dört yılda bir Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları dört yıllığına seçilir.

2) Mali Olağan Genel Kurul: İki yılda bir gerçekleşen ve tahmini bütçelerin görüşülmesi ve ibrası ile diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu’nun daveti ile Nisan ayı sonuna kadar en az asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, kurucu üye sayısı olan yirmi beş asıl üyeden az olmamak üzere çoğunluk aranmaksızın en geç bir ay içerisinde ikinci toplantı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

MADDE 31 – (1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu’nun çoğunluk kararı ile veya birlik üye tam sayısının en az 1/5'inin yazılı müracaatını takiben iki ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamaması durumunda en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulu’nun daveti ile çoğunluk aranmaksızın yirmi beş asıl üyeden az olmamak şartıyla ikinci toplantı yapılır.

(2) Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda Merkez Birliği Yönetim Kurulu, birlik genel kurulu’nu resen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla Genel Kurulun gerçekleşmemesi halinde Genel Kurul Bakanlık tarafından resen gerçekleştirilir.

Çağırma şekli ve gündem

MADDE 32 – (1) Yönetim Kurulu o yıla ait Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını da içeren bir yazı ile birlikte gündemi taahhütlü mektup ile üyelerine gönderir veya imza karşılığı elden ulaştırır. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten on beş gün önce üyelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere gazete ile toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirtilir.

(2) Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık Temsilcisi toplantının başlamasından itibaren bir saat içerisinde gelmez ise toplantı katılan üyelerden birinin nezaretinde yapılır.

(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, birliğe kayıtlı toplam asıl üye sayısının en az 1/5'i ile Denetleme Kurulu’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce divan başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Gündeme yeni maddelerin ilavesi için toplantıya katılan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.

Toplantıya başlama

MADDE 33 – (1) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Genel Kurul’ca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.

(2) Toplantıda asıl üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.

(3) Divan seçiminde, toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz üyeler arasından veya Merkez Birliği tarafından yetkilendirilmiş temsilciler arasından bir divan başkanı, iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan Başkanlığı'na, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, mevcut Denetleme Kurulu Üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.

(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurul’da ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, ibra maddesi görüşülmüşse; Bakanlık, Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul kaldığı yerden yeniden toplanır. Çağrı ile ilgili olarak 32. Madde uygulanır.

Hazır bulunanlar listesi

MADDE 34 – (1) Genel Kurul toplantısına katılan asıl üyeleri gösteren ``Hazır Bulunanlar Listesi`` düzenlenir. Bu listede asıl üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz üyelerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası tüzel kişi üyelerin ünvanları ve vergi kimlik numarası, adres ve imza bölümü yer alır.

(2) Liste toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Listenin Bakanlık Temsilcisi ve Divan Başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir

Karar nisabı

MADDE 35 – (1) Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak, Kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3'ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4'ü çoğunluğu oluşturur.

(2) Genel Kurul’da verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.

Birliğin asıl üyelerinin hazır bulunması

MADDE 36 – (1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

Oy kullanamayacaklar

MADDE 37 – (1) Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu’nun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir.

(2) Birliğin geçici ve aday üyeleri Genel Kurul’da oy kullanamazlar.

(3) Asıl üyeler, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde oy kullanırlar.