2008 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
14.02.2008*006053
…………………VALİLİĞİNE
(İl Müdürlüğü)
GENELGE
2008/5

Bilindiği üzere salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları, kontrolsüz hayvan hareketleri ile işletmeden işletmeye, ilden ile ve hatta sınır tanımaksızın ülkeler arası yayılabilmektedir. Ülkemiz, sınırlarının uzun olması ve geçiş bölgesi oluşturan coğrafi konumu nedeniyle riskli bir bölgede yer almaktadır. Hayvancılığın ülkemizin her bölgesinde yapılması, özellikle küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olması, göçer, yayla ve kurban bayramı dönemleri başta olmak üzere hayvan hareketlerinin çok yoğun olması sebebi ile hayvan hastalıklarının yayılma riski artmaktadır.
Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hastalıksız bölgelerin korunması açısından hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması büyük önem arz etmektedir.
Hayvanların sevk edilecekleri yerlere sağlıklı, güvenli ve eziyet edilmeden varabilmelerini temin etmek amacıyla gerekli şartlar sağlanmalıdır. Uygun şartlarda yapılmayan nakiller hayvanlarda yaralanmalara, ölümlere ve et kalitesinin düşmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle hayvan sevklerinde önce sağlık olmak üzere hayvan refahı şartları yerine getirilmelidir.
Hayvan borsa ve pazarlarında çeşitli bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden; bu alanların bir bulaşma kaynağı olmasını engellemek, yetiştiricilerin hayvanlarını hijyenik ve teknik şartları sağlanmış ortamlarda alıp-satmalarını sağlamak amacıyla hayvan pazarlarının ruhsatlandırılması çalışmalarına önem verilmelidir. Ayrıca hayvan pazarlarında illegal ve belgesiz hayvanların alınıp-satılmalarını, mezbaha ve kombinalarda ise kesimlerini önlemek amacıyla buralardaki denetim ve kontrollerin arttırılması gerekmektedir.
Halk ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik çiftlikten sofraya izlenebilirlik gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Hayvanların doğumdan kesime kadar izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Turkvet veri tabanı oluşturulmuştur.
İzlenebilirliğin sağlıklı yapılabilmesi için; yetiştiriciler tarafından hayvanların doğum, nakil, kesim ve ölümlerine ilişkin bilgilerin zamanında ve doğru olarak İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi, İl/İlçe Müdürlüklerince de bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin hayvanlarına ait bildirimleri zamanında yapmaları konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilmelidir.
Türkvet veri tabanında yer alan Bakanlığımızdan ruhsatlı hayvan pazar ve borsaları ile kombina ve mezbahalara ait bilgiler güncellenmelidir. Büyükbaş hayvanlar alım, satım veya kesim amacıyla söz konusu işletmelere nakledildiklerinde mutlaka Türkvet veri tabanı üzerinden de bu işletmelere sevk işlemleri yapılmalıdır.
Yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını naklederken, pazara götürürken, mezbahada kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile hizmetlerinden yararlanırken mağdur olmamaları için hayvanlarını zamanında küpeletmeleri konusunda mutlaka gerekli duyurular yapılmalıdır.
Bu çerçevede, yurtiçi canlı hayvan ve hayvan maddesi nakillerinin kontrolü, kaçak ve belgesiz sevklerin önlenmesi yönünden 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin uygulanmasına ek olarak aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

A- HASTALIK ÇIKIŞINDA CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİNİN SEVKLERİNE İLİŞKİN ALINACAK KARANTİNA TEDBİRLERİ
1. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun kurulması
Hayvan sağlığının korunması amacıyla hastalıkla mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü ile hayvan maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya koymak üzere il/ilçe ve köylerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları kurulacaktır. Hastalıkla ilgili alınan kararlar ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne duyurulacaktır. Hastalığın cinsi ve boyutuna göre alınan kararlar mücadele talimatına ilave olarak canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin bölgeye girişlerini kısıtlayıcı türde geniş kapsamlı ise tüm illere bildirilecektir.
2. Kordon altında hareket
2.1. Kordon altından, hayvan sahipleri nezdinde müşahedeye alınarak kordon ve tecrit yerlerinden hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve yemlerin çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
2.2. Ancak kordon altından veya tecrit yerlerinden kesilmek üzere hayvanların çıkarılması gerektiği hallerde ilgili hayvan sağlık zabıtası komisyonunun uygun görmesiyle nakil kararı verilebilir. Nakline karar verilen hayvanlar kordon altından veya tecrit edildikleri yerlerden kapalı ve dışarı ile teması olmayan vasıtalara yüklenerek nakledilecek, hayvanlar kesim yerine varıncaya kadar bulundukları vasıtalardan indirilmeyecek, indirildikten sonra da bu hayvanları taşıyan araçlar mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir. Kesilen hayvanların derileri dezenfekte edilecek, imha edilmesi gereken organlar imha edilecek, kesim yapılan yerlerde ancak temizlik ve dezenfeksiyondan sonra başka hayvanların kesimine müsaade edilecektir.
2.3. Nakline karar verilen hayvanların çıktıkları yerlerdeki yem artıkları ile gübreler bir yerde toplanarak imha edilecek, kullanılabilecek eşyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilecek, ahırlar ve çevreleri mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir.
2.4. Kordon altındaki yerler veya tecrit mahallerine, çıkan hastalığa hassas hayvanların girişine izin verilmeyecektir.
2.5. Kordon altında bulunan yerlerdeki mezbaha ve kombinalara kesilmek üzere kontrollü olarak getirilen hayvanların kesimlerine izin verilecek, kesilmeyen hayvanların ise kordon dışına çıkışına müsaade edilmeyecektir. Kordon altındaki yerler veya tecrit mahallerine mezbaha ve kombinaya kesilmek üzere getirilen hayvanların girişine izin verilir.

B- MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Menşe şahadetnamesinin basımı ve teslimi
Menşe şahadetnamesi, 16.12.1987 tarih ve 19666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan örneğe göre İl Özel İdareleri veya İl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından dip koçanlı, cilt ve seri numaralı, kendinden karbonlu olarak aslı beyaz ve tırtıllı, koçanı renkli ve tırtılsız olarak bastırılacaktır. Buralardan temin edilen menşe şahadetnameleri, İl/İlçe Müdürlüklerince Belediyelere ve Köy Muhtarlıklarına zimmetle teslim edilecek, menşe şahadetnamelerinin koçanları yine zimmetle teslim alınarak denetime hazır bekletilecektir. Bu hizmet karşılığı İl Özel İdareleri ve İl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından alınacak ücretler İl İdare Kurullarınca her yılın Ocak ayında belirlenmektedir.
2. Menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi
2.1. Menşe şahadetnameleri ilgili Köy Muhtarlığı veya Belediye Başkanlığınca tanzim edilip aslı ilgiliye verilecek, sureti ise menşe şahadetnamesi kayıt defterine işlendikten sonra düzenleyenlerce muhafaza edilecek, biten koçanlar İl/İlçe Müdürlüklerince kontrol edilip zimmetle teslim alınacak ve sonra yenileri yine zimmetle verilecektir. Alınan dip koçanlar ise İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
2.2. Menşe şahadetnamelerinde çizinti, silinti, kazıntı, karalama ve değişiklik olmayacak, ancak sehven yapılan yanlışlıklar her iki nüsha üzerinde de düzenleyen tarafından üzeri tek bir çizgi ile çizilip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra mühürlenerek imzalanacaktır.
2.3. Aynı şahsa veya firmaya ait birden fazla araçla aynı gün aynı işletmeden çıkan, aynı yere gidecek hayvan ve hayvan maddeleri için bir menşe şahadetnamesinin alınması yeterli olacaktır. Nakil araçlarının plaka numaraları menşe şahadetnamesine yazılacaktır.
2.4. Aynı ilçe sınırları içerisinde farklı yerlere gidecek hayvanlar için ayrı ayrı menşe şahadetnamesi düzenlenecektir.
2.5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; Büyükşehir Belediyelerinin sınırları genişlediğinden bu sınırlar içinde kalan köylerin mahalle statüsü kazanması nedeniyle söz konusu mahallelerden sevk edilecek hayvan ve hayvan maddeleri için bağlı bulundukları Belediye Başkanlıkları tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenecektir.
2.6. Küpelenerek kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar için menşe şahadetnamesi düzenlenmeyecek, kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanların pasaportları kontrol edilerek kulak küpe numaraları menşe şahadetnamesine yazılacak, gerekirse ek bir liste halinde başka bir kâğıda yazılacak, imzalanıp mühürlenerek menşe şahadetnamesine eklenecektir.
2.7. Belediye Başkanlıkları ve Köy Muhtarlıkları kendi yerleşim yerlerindeki hayvan varlığına dâhil olmayan hayvanlar için menşe şahadetnamesi düzenlemeyecektir.
3. Damga vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kâğıtlar arasında yer alan menşe şahadetnamesi; 04 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesine göre Damga Vergisinden İstisna edilen Kâğıtların yer aldığı (2) sayılı tabloya eklenmiştir. Bu nedenle hayvan ve hayvan maddesi naklinde düzenlenen menşe şahadetnamelerinden damga vergisi bedeli alınmayacaktır.

C- TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Dezenfeksiyon uygulanacak yerler
1.1. Bulaşıcı hayvan hastalığı çıktığında hastalığı söndürmek veya bulaşıcı hastalıklardan korunmak için; hayvan ve hayvan maddelerini, kadavraları ve gübreleri nakleden her türlü nakil araçları, mezbaha, kombina ve kesim yerleri, hayvan pazar ve borsaları, panayırlar ile gümrük muayene yerlerinin veteriner hekim kontrolünde temizlenip uygun dezenfektanlarla arınık edilmesi mecburidir. Ayrıca hasta hayvanlarla temasta bulunanlar ile hayvan bakıcıları temizlik ve dezenfeksiyona tabi tutulacaktır.
1.2. Salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan ülkelerden, yurda giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan kara taşıtları ile yurtiçinde hayvan ve hayvan maddesi taşıyan tüm nakil araçları dezenfeksiyona tabi tutulacaktır.
2. Temizlik ve dezenfeksiyon uygulanması
2.1. Yurtiçinde hayvan ve hayvan maddesi taşıyan tüm nakil araçları yüklenmeden evvel temizlenip arınık edilecektir. Söz konusu nakil araçları boşaltıldıktan sonra da temizlik ve dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. Hastalık etkenlerinin yayılmasını engellemek amacıyla hayvan pazar ve borsaları ile panayırlar hayvanların dağılmasından, gümrük muayene yerleri muayene bittikten, mezbaha, kombina ve kesimhaneler ise günlük çalışma bitiminden sonra temizlenip dezenfekte edilecektir. Temizlik ve dezenfeksiyon yapılmadan bu yerlere hayvanların girmesine müsaade edilmeyecektir.
2.2. Mezbaha ve kombinalar ile kesimhane tesislerinin bekleme yerleri ile temizlik ve dezenfeksiyonuna ilaveten nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
2.3. Dezenfeksiyon, ayrıca salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan ülkelerden yurda giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan kara taşıtlarına uygulanacaktır. Bu amaçla, gümrük giriş kapılarında bulunan Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinde otomatik pulverize dezenfeksiyon sistemiyle, diğer giriş kapılarında ve yurtiçinde ise seyyar pulverizatörler ile dezenfeksiyon yapılmaktadır.
2.4. Hayvan ve hayvan maddeleri taşıyan tüm nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu için İl/İlçe Müdürlüklerinde sabit dezenfeksiyon sistemleri kurulacak, sabit dezenfeksiyon sistemleri bulunmayan yerlerde seyyar pulverizatörlerle dezenfeksiyon yapılacaktır.
2.5. Araç dezenfeksiyonunda kullanılacak dezenfektan maddelerin temini ve dezenfeksiyon yapacak elemanların görevlendirilmesi İl/İlçe Müdürlüklerince yapılacaktır.
2.6. Temizlik işlemi için tazyikli su sistemlerinin kurulması ve gerektiğinde belediye itfaiye teşkilatlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına katılması belediye ve borsa yetkilileri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.
3. Dezenfeksiyon ücreti ve dezenfeksiyon belgesinin düzenlenmesi
3.1. Dezenfeksiyon resmi veteriner hekim gözetiminde yapılacak ve dezenfeksiyon işleminden sonra araç sahibine dezenfeksiyon belgesi (EK-1) verilecektir.
3.2. Dezenfeksiyon belgesi İl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından dip koçanlı, cilt ve seri numaralı olarak bastırılacaktır. Veteriner hekim tarafından 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret olarak doldurulacak, aslı yetiştiricilere verilecek, sureti ise düzenleyenlerce muhafaza edilecektir.
3.3. Sorumlu yönetici (veteriner hekim) istihdam eden işletmelerden çıkan araçlar için düzenlenen dezenfeksiyon belgesine itibar edilecek, bu belge hükümet veteriner hekimi tarafından onaylanacak ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
3.4. İl Müdürlüklerinin Döner Sermaye makbuzları kullanılarak her yıl Bakanlıkça belirlenen dezenfeksiyon ücreti salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı riski bulunan ülkelerden yurda giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar ile yurtiçinde canlı hayvan ve hayvan maddesi taşıyan araçlardan alınacaktır. Alınan dezenfeksiyon ücretinin; hayvan sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere dezenfeksiyon sistemlerinin bakımı ve tamiri, mobil dezenfeksiyon makinesi alınması, dezenfektan madde alımı ve dezenfeksiyon işlerinde çalıştırılan geçici işçi ücretlerinin karşılanmasında kullanılacaktır. 2008 yılında uygulanacak dezenfeksiyon ücretleri (EK-9)’da belirtilmiştir.
3.5. Dezenfeksiyon işleminden beklenen yarar tamamen kurumsal olup, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kar amacı güdülerek menfaat karşılığı dezenfeksiyon yapılmayacaktır.

D- YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Muayene yeri ve zamanı
1.1. Sevk edilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayene ve kontrolü yapılacaktır. Muayene ve kontroller İl/İlçe Müdürlüğü’nün bünyesinde ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’ nün sorumluluğunda tespit edilen muayene yerlerinde yapılacaktır. Muayene ve kontrol yerlerinin düzenlenmesinden İl/İlçe Müdürlükleri sorumlu olacaktır.
1.2. Hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılması için sevklerin mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında ve her yılbaşında toplanan Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenen yerlerde yapılması temin edilecek ve aksaklıklara meydan verilmeyecektir.
2. Veteriner Sağlık Raporu düzenleme yetkisi
2.1. Veteriner sağlık raporları illerde, Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri ve bu şubede görevli veteriner hekimler ile ilçelerde, veteriner hekim olan İlçe Müdürleri ve İlçe Müdürlüklerinde görevli tüm veteriner hekimler tarafından düzenlenecektir. Bununla ilgili olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin veteriner sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 74 üncü maddesinde belirtilen hükümlere riayet edilecektir.
2.2. Veteriner hekim bulunmadığı hallerde sevk işlemleri; o yerdeki veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri tarafından menşe şahadetnamesine sığır cinsi hayvanların kulak küpe numaraları ve pasaportları kontrol edilip hayvanlara yapılan aşıların tarih ve özellikleri yazılıp imzalandıktan sonra, en yakın İl/İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim tarafından veteriner sağlık raporuna çevrilmesiyle yapılacaktır.
3. Veteriner Sağlık Raporunun düzenlenmesi ile ilgili genel hükümler
3.1. Hayvan ve hayvan maddesi nakillerinde, muayene ve kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen hayvan ve hayvan maddeleri için görevli hükümet veteriner hekimi tarafından Bakanlıkça bastırılıp dağıtılan soğuk damgalı ve kendinden karbonlu Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu (EK-2) ve Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (EK-3) düzenlenecektir.
3.2. Sevk raporlarına sevk sahibinin adı, soyadı ve açık adresiyle birlikte sevk edilen hayvan ve hayvan maddelerinin nevi ve miktarı, çıktığı ve gideceği yerin açık adresi yazılacak, nakil araçlarının plakaları ve araç sürücüsünün ismi raporlarda belirtilecektir. Muayeneyi yapan veteriner hekimin adı, soyadı ve memuriyet sicil numarası yazıldıktan sonra imzalanıp, noksansız ve okunaklı olarak resmi mühürle mühürlenecektir.
3.3. Veteriner sağlık raporu düzenleyen veteriner hekimlerce hayvan ve hayvan maddelerinin muayene ve kontrolleri titizlikle yapılacaktır. Menşe şahadetnamesi düzgün tanzim edilmeyen, orijini belli olmayan, ülkemizin morfolojik ırk özelliklerini taşımayan hayvanlar için rapor düzenlenmeyecektir
3.4. Sevk raporları düzenlenirken köy, ilçe ve il hayvan mevcutları göz önünde bulundurulacaktır. Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri İl/İlçelerinden yapılan sevklerde; köy ve mahallelerdeki hayvan mevcudu ile sevk yapılan hayvan sayısını kontrol edecek mevcuttan fazla olan sevkler titizlikle incelenecektir.
3.5. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla aynı yere sevk edilecek hayvanlar için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
3.6. Hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde tanzim edilen veteriner sağlık raporlarının kayıt ve takibi için, İl/İlçe Müdürlüklerince düzenli bir şekilde kayıt defteri tutulacaktır.
3.7. İl ve ilçelerden, diğer il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddeleri sevkleri e-posta yolu ile gidecekleri ilin İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilecektir.
3.8. Yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk kuvvetleri ile işbirliği sağlanarak denetimler yapılacaktır.
3.9. İl/İlçe Müdürlüklerince hayvan ve hayvan maddeleri hareketlerinin kontrolüne ilişkin tedbirler arttırılacak, raporlu ya da raporsuz tüm sevkler kontrol edilecek, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvan maddeleri nakleden şahıslar hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanuna göre yasal işlem yapılacaktır.
4. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki
4.1. Küpelenerek kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar hayvanlarla beraber bulundurulacak, kulak küpe numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak veya gereği durumunda imzalı ve mühürlü şekilde başka bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Söz konusu listenin bir sureti de dip koçanda muhafaza edilecektir.
4.2. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla aynı yere sevk edilecek hayvanlar için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Sığır cinsi hayvanların kulak küpe numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak, gereği durumunda imzalı ve mühürlü şekilde başka bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Bu listede hangi hayvanların hangi plakalı araçta olduğu açıkça belirtilecektir.
Veteriner sağlık raporu ve hayvanların kulak küpe listesi fotokopi ile çoğaltılarak hükümet veteriner hekimi tarafından “Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, onaylanan rapor fotokopilerinden ve listeden birer adet hayvanları taşıyan nakil araçlarına verilecektir.
4.3. Küçükbaş hayvanlar kısa sürede bozulmayacak ve silinmeyecek renkli bir boya ile sacrum üstüne çizgi şeklinde çizilerek işaretlenecek, kullanılan işaretler veteriner sağlık raporunda belirtilecektir.
5. Arı, balık, yarış atı ve kanatlı hayvan sevki
5.1. Arı ve balıkların yurtiçi nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenleyen veteriner hekimlerce muayene ve kontroller yapılacak, uygun bulunmaları durumunda veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
5.2. Bakanlık veri tabanına kayıtlı işletme tescil belgesi bulunan gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka il ve ilçelere sevk ederken, menşe şahadetnamesi alarak veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için İl/İlçe Müdürlüklerine başvuracaktır. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, bir önceki sağlık raporu ibraz edilecek gerekli sağlık muayene ve kontrollerinin yapılmasından sonra yeni veteriner sağlık raporu düzenlenecek olup yeniden menşe şahadetnamesi istenmeyecektir.
5.3. Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan pedigri/pasaportlu yarış atlarının hareketlerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak olup il/ilçeler arası sevklerde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
5.4. Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigri/pasaportlu atların dışındaki at, katır ve eşekler için veteriner sağlık raporu düzenlenirken; ruam taramasından geçirilmiş, söz konusu hastalık yönünden menfi bulunarak “Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi” verilmiş at ve katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine müsaade edilecektir.
5.5. Tek araçla kuluçkahaneden çıkan ve birden fazla yere sevk edilecek kanatlı hayvanlar için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu, gideceği kümes sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak hükümet veteriner hekimi tarafından “Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir kümes için çoğaltılan fotokopiler kümesteki ilgililere teslim edilecektir. Raporun aslı ise en son varılan yerin kümesteki ilgililerine teslim edilecektir.
6. Göçer ve kurbanlık hayvan sevki
6.1. Sürek-göçer hayvan hareketlerinde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nde belirtilen süre uygulanacaktır. Mera ve yaylalara hareket edecek olan sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yollar İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları ile belirlenecektir.
6.2. Kurbanlık için sevk edilecek büyük ve küçükbaş çift tırnaklı hayvanlar için her yıl Bakanlıkça yayımlanan Genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Hayvan maddesi sevki
7.1. Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel ve resmi mezbaha, kombina ve kesimhanelerden başka il ve ilçelere sevk edilecek hayvan maddeleri için işletmenin sorumlu veteriner hekimi tarafından tanzim edilen “Sorumlu Veteriner Hekimce Düzenlenen Hayvan Maddelerine Ait Kesim Raporu” (EK-4), hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. Menşe şahadetnamesi istenmeyecektir.
7.2. Yurtdışından ithal edildikten sonra yeniden ihraç edilecek hayvan maddeleri için, işletmenin sorumlu veteriner hekimince düzenlenen “İthal Edildikten Sonra İhraç Edilecek Hayvan Maddeleri İçin Sorumlu Veteriner Hekimce Düzenlenecek Rapor”(EK-5), hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. Menşe şahadetnamesi istenmeyecektir.
7.3. Kırmızı ve beyaz et mezbaha ve kombinalarından, veteriner sağlık raporu ile başka il/ ilçelerdeki ruhsatlı soğuk hava deposuna nakledilen etlerin, buradan başka il/ilçelere sevklerinde sorumlu yönetici veteriner hekim ise düzenleyeceği “Soğuk Hava Deposu Veteriner Hekimince Düzenlenen Etlere Ait Rapor” (EK-6), hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. Sorumlu yönetici diğer meslek guruplarından ise, söz konusu rapor düzenlenmeyecek olup menşe şahadetnamesine istinaden veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
7.4. Tek araçla birden fazla yere sevk edilecek hayvan maddeleri için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu gideceği yer sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak hükümet veteriner hekimi tarafından “Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir yer için çoğaltılan fotokopiler o yerdeki ilgililere teslim edilecektir. Raporun aslı ise en son varılan yerdeki ilgililere teslim edilecektir.
7.5. Mahallinde tüketilmesi ile işlenmesi mümkün olmayan sakatat, deri, bağırsak gibi hayvan maddelerinin diğer il ve ilçelere sevki için 3285 sayılı H.S.Z. Yönetmeliği’nin 67. maddesine göre veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
7.6. 1. Sınıf mezbahalarda beyannamede belirtilen ve Bakanlıkça uygun görülen, 2. ve 3. sınıf mezbahalarda ise 05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen ve soğuk depo kapasitesiyle bağlantılı olarak günlük kesim kapasitelerinin üzerinde hayvan kesmeleri halinde fazla olan miktarın sevkine izin verilmeyecektir.
Soğuk hava deposu bulunmayan 3. sınıf mezbahalarda üretilen etlerin belediye sınırları dışına sevkine izin verilmeyecektir.
7.7. Kanatlı kombina ve kesimhanelerinde belirtilen ve Bakanlıkça uygun görülen kesim kapasitesinin üzerinde kesim yapılması halinde 08.01.2005 tarih 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince fazla olan miktarın sevkine izin verilmeyecektir.
7.8. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarından ruhsat almamış mezbaha ve kombinalardan et, sakatat, deri, bağırsak vb. hayvan maddesi nakli için başvuran kişi ve kuruluşlara veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

E- HAYVAN SEVKLERİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR
1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki
Trakya bölgesinde görülen şap hastalığının kontrol edilmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla; Anadolu İllerinden Trakya bölgesindeki ruhsatlı mezbaha ve kombinalara kesim amacı dışında sığır, koyun ve keçilerin sevkine izin verilmeyecektir.
2. Kanatlı hayvan sevki
2.1. Ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların (60 hafta ve üzeri) mezbaha, kombina veya rendering dışındaki yerlere sevklerine izin verilmeyecektir.
2.2. Çıkma tavukların mezbahaya sevkinde, hayvan sahibi/firma tarafından ilgili mezbahada kesileceğine dair onaylı belgenin ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
2.3. Aynı hayvan sahibi/firmanın daha sonraki bir tarihte yine çıkma tavuklarını mezbahaya sevk talebinde ise; önceki sevkte çıkma tavuklarını mezbahada kestirdiğine dair mezbaha tarafından düzenlenen belgenin ibrazından sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
2.4. Mezbaha tarafından düzenlenecek bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde ise veteriner sağlık raporu düzenlemeyerek çıkma tavukların mezbahaya sevklerine izin verilmeyecektir.
2.5. Çıkma tavukları sevk eden İl/İlçe Müdürlüğünce kesimhanenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü bilgilendirilecek, söz konusu çıkma tavukların kesilip kesilmediği bilgisi ise sevki yapan İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı ya da elektronik olarak bildirilecektir.

F- HAYVAN SEVKLERİNDE AŞILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Şap aşısı
1.1. Sevk edilecek çift tırnaklı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmış olmaları gerekmektedir (2 aylıktan küçük hayvanlara şap aşısı yapılmaz, bunların 2 aylıktan küçük olduğu belirtilir). Sevk raporunun ilgili bölümüne aşının tatbik tarihi, seri numarası ile yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen Aşılama Serumlama ve Küpeleme Makbuzlarının tarih ve seri numaraları yazılacaktır.
1.2. Sevk edilecek çift tırnaklı küçükbaş hayvanlar sevklerinden en fazla 6 ay önce şap hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Çift tırnaklı büyükbaş hayvanların ise şap aşılarının kampanya döneminde yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Bir önceki kampanya döneminde şap aşısı yapılmayan çift tırnaklı büyükbaş hayvanlar ile aşısız küçükbaş çift tırnaklı hayvanlara aşı yapılarak, aşı tatbik tarihinden sonraki 15. günden itibaren sevklerine izin verilecektir.
2. PPR aşısı
PPR aşısı yapılmayan küçükbaş hayvanların Trakya Bölgesine sevklerine izin verilmeyecektir.
3. Aşılama bildirimi
Aşılamalarını zamanında bildirmeyen serbest veteriner hekimlerin düzenlemiş olduğu aşılama makbuzları hayvan sevklerinde dikkate alınmayacaktır.

G- HAYVAN PAZAR VE BORSALARININ DENETİM VE KONTROLÜ
1. Pazar ve borsaya girişte aranacak belgeler
1.1. Hayvan pazar ve borsaları ile panayırlara satış amacıyla getirilen hayvanların; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde menşe şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, sığır cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları aranacak, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilecektir.
1.2. Hayvan pazar ve borsalarına girişlerine izin verilen hayvanların beraberinde bulunan belgeler sorumlu veteriner hekim tarafından yetiştiricilerden teslim alınacak, çıkış yapan hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu haricindeki belgeler yetiştiricilere teslim edilecek, bu belgelerin kaybolmaması için gerekli tedbirler alınarak kontrolleri yapılacaktır.
1.3 Menşe şahadetnamesi/veteriner sağlık raporu ile hayvan pazarı/borsasına gelen hayvanların satılmaması durumunda; geldikleri yere geri dönüşlerinde görevli veteriner hekim tarafından geldikleri menşe şahadetnamesi/veteriner sağlık raporunun arkasına gideceği yerin açık adresi ve işletme numarası yazılıp onaylanacaktır.
2. Dezenfeksiyon uygulanması
Hayvan pazar ve borsalarında bulunan konaklama tesislerinin temizlik ve dezenfeksiyonları planlı bir şekilde yaptırılacak, bu konuda ilgililer bilgilendirilecek; dezenfeksiyon işlemlerinde İl/İlçe Müdürlüklerinde bulunan pulverizatörler ile işletme sahiplerine yardımcı olunacaktır.
3. Ruhsat işlemleri
3.1. Hayvan Pazar ve Borsalarının 15.09.2000 tarih ve 24171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması ve Denetleme Usul ve esasları Hakkındaki Tebliğ (2000/34) esaslarına göre ruhsatlandırılacaktır.
3.2. Hayvan pazar ve borsalarında bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp-satılmalarını temin etmek amacıyla ruhsatsız olan hayvan pazarlarının ruhsatlandırılması konusunda ilgililer uyarılacaktır.
3.3. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan borsa niteliği taşıyan hayvan pazarlarına ait bilgi ve belgeler eksiksiz olarak Bakanlığa bildirilecektir.
4. Denetim ve kontrol
4.1. Hayvan pazar ve borsaları ile panayırlar hükümet veteriner hekimlerince sürekli kontrol ve denetim altında bulundurulacak, buralarda görevlendirilecek veteriner hekimlere ait nöbet listesi hazırlanarak ilgililere bildirilecek, gerekli kontrollerin yapılması sağlanacaktır. Nöbet listeleri söz konusu hayvan pazar ve borsaları ile panayırlardaki panolara asılacak, bu listeler her ay düzenli olarak Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde dosyalanarak denetime hazır bulundurulup Bakanlığa gönderilmeyecektir.
4.2. Hayvan pazar ve borsalarının denetimleri muntazam olarak yapılacak, satışı yapılan sığır cinsi hayvanların pasaportlarının ilgililere ulaştırılıp ulaştırılmadığı kontrol edilecektir.
4.3. İl, ilçe, belde ve köylerde hayvan pazar ve borsa ile panayır dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımları yasaklanacak, kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün mertebe asgari düzeyde tutulacak, denetim ve kontrolleri yapılacaktır.
4.4. Köy tavuğu ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışına müsaade edilmeyecektir.

H- MEZBAHA VE KOMBİNALARIN DENETİM VE KONTROLÜ
1. Mezbaha ve kombinaya girişte aranacak belgeler
Resmi veya özel tüm mezbaha ve kombinalara kesim amacıyla getirilen tüm hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, merkez ilçe veya ilçe içi kesimlerde menşe şahadetnamesi, diğer il veya ilçelerden getirilen hayvanların kesimlerinde ise veteriner sağlık raporları ayrıca sığır cinsi hayvanlar için mutlaka hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları aranacaktır.
2. Denetim ve kontroller
2.1. Resmi veya özel tüm mezbaha ve kombinalara getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi, veteriner sağlık raporu, sığır cinsi hayvanların kulak küpesi ve pasaportlarının kontrolü yapılacaktır.
2.2. Hayvan Sağlığı ve Kontrol Şube Müdürlükleri tarafından mezbaha ve kombinalarda yapılan denetim ve kontrollerde kesilen büyükbaş hayvanların sayısı ile bu hayvanlara ait küpe sayısının uyumlu olması kontrol edilecektir.
2.3. Kulak küpesi ve pasaportları mevcut olup da kesimi yapılan sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar kesimi takiben 1 hafta içerisinde mezbaha ve kombinaların yerleşik bulundukları yerin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilecek, kesilen hayvanlara ait kulak küpeleri aylık olarak mezbaha veya kombinaların bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğünde görevli hükümet veteriner hekimi gözetiminde tutanak tutularak imha edilecektir. Ayrıca bu tutanaklar muhafaza edilecektir.
2.4. Kulak küpesiz ve pasaportsuz hayvanların mezbaha ve kombinalarda kesilmemesi hususunda ilgililer bilgilendirilecektir.
2.5. Veteriner sağlık raporu veya menşe şahadetnamesi bulunmayan hayvanların kesimlerine müsaade edilmeyecek, bu tür hayvanları kesime getirenler ve kesimini yapan işletmeler hakkında 4648 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
2.6. Kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan sığır cinsi hayvanların kesimlerine müsaade edilmeyecek, bu tür hayvanları kesime getirenler ve kesimini yapan işletmeler hakkında yürürlükteki Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

I- HAYVAN NAKİL ARAÇLARI, HAYVANLARIN YÜKLENMESİ, TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Hayvan nakil araçları
1.1. Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlayacak şekilde olmalıdır
1.2. Hayvan nakleden araç ve konteynırlara dışardan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar asılacaktır.
1.3. Nakil araçlarının üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılacak, kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olacaktır.
1.4. Nakil araçlarında hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve yükseklik olması sağlanacaktır.
2. Hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması
2.1. Nakil araçlarının yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
2.2. Aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm. kalınlığında yataklık, sap, saman veya talaş vs. maddeler serilecektir.
2.3. Nakil vasıtalarına normalden fazla hayvan yüklenmeyecek, değişik türlerden hayvan yüklenmesi durumunda araçlar içinde ayrı bölmeler oluşturulacaktır.
2.4. Hayvanların uygun rampalarla, yaralanmalarına sebep olmayacak ve gereksiz yere acı ve ıstırap çekmeyecek şekilde yüklenmeleri, taşınmaları ve boşaltılmaları sağlanacaktır.
3. Hayvanların taşınması
3.1. Fiziksel ve sağlık şartları uygun olmayan hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecektir.
3.2. Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla hayvanlara yem-su verilmesi ile dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilecektir.
3.3. Nakliyecilerin nakil araçlarında yem-su yönünden tedarikli olup olmadıkları ve yeteri miktarda urgan, yular vs. ile ilk yardım çantası bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilecektir.
3.4. Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil araçlarına yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, bu tür hayvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacaktır.
3.5. Kulak küpesiz ve pasaportsuz sığır cinsi hayvanları taşıyan araçların sevklerine müsaade edilmeyecektir.

J- SINIRLARDAN KAÇAK HAYVAN GİRİŞLERİNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
1- Ülkemizin çok uzun kara sınırları bulunması nedeniyle zaman zaman komşu ülkelerden kaçak hayvan girişlerinin olabileceği, bu hayvanların yurtiçinde pazarlanması ihtimali olduğu ve pek çok bulaşıcı veya salgın hayvan hastalığının bu yolla ülkemize bulaşabileceği göz önünde bulundurularak özellikle sınırlarda bulunan İl/İlçe Müdürlükleri görev bölgelerindeki sınırlarda kontrol amacıyla diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlayacaktır.
2- Özellikle sınır illerimiz, ülkemiz hayvanlarının morfolojik ırk özelliklerini taşımayan hayvanlara küpeleme işlemi yapmayacak, veteriner sağlık raporu kesinlikle düzenlemeyecek ve hayvanların sevkine müsaade etmeyecektir
3- İl, ilçe, belde ve köylerde bulunan hayvan alım-satım yerleri ile kesim yerlerinin kontrollerinde buralara sevk edilen sığır cinsi hayvanların küpelerinin ve pasaportlarının olup olmadıkları araştırılacak, hayvanların belgelerindeki özelliklere uyup uymadıkları kontrol edilecektir.
4- Yabancı menşeli kaçak hayvan sevklerinin önlenmesi amacıyla yol güzergâhlarında kolluk kuvvetleriyle de gerekli koordinasyon sağlanarak kontroller sıklaştırılacak, yakalanan kaçak hayvanlar, bunların sahipleri ve bunları taşıyanlar hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
5- Ülkemize komşu ülkelerde canlı hayvan ve et fiyatlarının artmasına paralel olarak ülkemizden bahsi geçen ülkelere canlı hayvan hareketleri olabileceğinden kaçak hayvan hareketleri konusunda sınırlarda gerekli tedbirler alınacaktır.

K- SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE TESCİLİ
Hayvan Kayıt Sistemi; hayvan hastalıklarının ve hareketlerinin etkin olarak kontrolünün sağlanması, hayvancılık desteklemeleri, sağlık ve istatistik ile ilgili kayıtlar ve Bakanlığımızın hayvancılık politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu sebeple işletme tipi, sınıfı ve hayvan kayıtlarının (kulak küpe no, yaş, ırk) Türkvete doğru girilmesine özen gösterilmesi, ölüm/kesim ve nakil işlemlerinin veri tabanında zamanında yapılması gerekmektedir.
İşletmeleri çeşitli sebeplerle ziyaret edilemeyen ve hayvanları küpelenemeyen yetiştiricilerimiz de dâhil olmak üzere, tüm yetiştiricilerimizin işletmelerine gidilerek hayvanları küpelenmeli, buna ilişkin tutanakların yetiştirici ve muhtarlara imzalatılarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Tüm ergin sığırların küpeleme işlemleri tamamlanmalı, 0-6 aylık buzağıların küpeleme ve kayıt işlemleri aksatılmadan sürdürülmelidir.
İl’deki mevcut hayvan sayısı ile türkvet’te kayıtlı hayvan sayısının aynı olması gerekmektedir. Bu sebeple sistemin güncel olması için işletme ziyaretlerinde güncel hayvan bilgileri alınmalı ve veri tabanında mutlaka güncellenme yapılmalıdır.
Mezbaha/kombinada kesilen hayvanların veritabanından düşümleri yapılmalı, söz konusu yerlerde denetim ve kontroller arttırılmalı, kesilen hayvanların düşümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
Kişi kaydı, hayvancılık işletmelerinin kaydı, sığır cinsi hayvanların küpelenmesi, kaydı, güncellemeler ve uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar sırası ile aşağıda açıklanmaktadır.
1. Veri tabanına giriş
Türkvet veri tabanına giriş (www.turkvet.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Kullanıcılar, veri tabanındaki sunuculara bu adresten otomatik olarak yönlendirilmektedir.
2. Kişi kaydı
Türkvet’e kişi kaydı Türkvet Menüsünden 8- Güvenlik, 6- Kişiler sayfasından yapılmaktadır. Kişi kayıtları yapılırken,
2.1. İlinizde bulunan işletmelerin kontrol ve ziyaretleri sırasında, kayıtlı yetiştiricilerin T.C. Kimlik Numarası bilgileri, tüzel kişiliklerde ise vergi no bilgileri de mutlaka kayıt edilecektir.
2.2. Türkvete veri girişi yapan kullanıcıların, görev yaptığı yerlerin tespiti ve raporlanması için “bağlı bulunduğu birim” bölümü bilgilerinin, kullanıcılar tarafından tamamlanması sağlanacaktır.
2.3. Kullanıcıların tayin, emekli olması, yetiştiricinin ölmesi, hayvancılık faaliyetine son vermesi veya kişinin mükerrer kayıt edilmesi durumunda, kişiler sayfasında kişi durum bölümünde inaktif yapılacaktır.
TC No’ları olmayan kişiler veri tabanında inaktif yapılamadığı için bu kişilerin Türkvet kişi no, adı ve soyadı bilgileri Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilecek, inaktif yapılması sağlanacaktır.
3. İşletme ve sürü kaydı
İşletme kayıtlarında işletme tipi ve sınıfı bilgileri girilirken doğru bilgilerin girilmesine özen gösterilecek, sadece büyükbaş hayvan bulunan işletmeler büyükbaş işletmesi olarak kayıt edilecektir.
İşletme kayıtları 24- Türkvet, 35- İşletmeler ve Sürüler, 36- İşletmeler sayfasından yapılmaktadır. İşletme kayıtlarında,
3.1. Güncelleme çalışmalarında içinde hayvan bulunmayan işletmeler, Faal bölümünden hayır seçilerek inaktif yapılacaktır.
3.2. İçinde birden fazla hayvancılık yapılan işletmelerin, işletme tipi (arıcılık, koyunculuk gibi) kombine hayvancılık işletmesi olarak seçilecektir. Her bir hayvancılık türü için ayrı ayrı işletme numarası verilmeyecek, tek işletme numarası verilecek ve hayvancılık türleri, sürü olarak bu işletmeye kayıt edilecektir.
3.3. Sürü kayıtlarında sürü adları, kanatlı hayvanlarda kanatlı, arı sürüsü arı, koyun ve keçi sürüsü koyun ya da keçi, at, katır ve eşek sürüsü tek tırnaklı olarak verilecektir. İlk kaydedilen işletmenin 1. sürüsünü sistem otomatik olarak açmakta ve sürü numarası 1 olarak vermektedir.
3.4. İlinizdeki arı işletmeleri Türkvet veri tabanından güncellemesi yapılacaktır. Bal Eylem Planının revize edilmesi nedeniyle “Bal Üretici Kimlik Kartı” verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Türkvet veri tabanına yeni kaydedilen veya güncellemesi yapılan işletme sahiplerine “Arıcı Tanıtım Kartı” verilecektir (EK-7).
4. Hayvan kaydı
Hayvan kaydı yapılırken, hayvanın doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti ve anne kulak küpe no bilgilerinin doğru olarak kayıt edilmesine özen gösterilecektir.
Hayvan kayıtları 24- Türkvet, 41- Hayvanlar, 42- Hayvanlar sayfasından yapılmaktadır. Hayvan kayıtları yapılırken,
4.1. Küpesi takılan ve kaydı yapılacak olan buzağıların anne kulak küpe no bilgisi de mutlaka kayıt edilecektir.
4.2. “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” hükümlerine titizlikle uyulacak, sığır cinsi hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak hayvan sigorta poliçelerinde, sığır cinsi hayvanlara yönelik olarak hayvan sağlığı ve hayvancılıkla ilgili olarak laboratuvar için numune alma ve gönderme formlarında, laboratuvar analizleri ile ilgili belgelerde, teşhis ve analiz raporlarında, menşe şahadetnamelerinde, yurtiçi hayvan sevkleri için düzenlenenler dâhil hayvancılıkla ilgili her türlü veteriner sağlık raporlarında, hayvan alış ve satışları ile ilgili proforma fatura veya faturalarda, her türlü hayvan sertifikalarında, hayvanlardan elde edilen hayvancılıkla veya hayvan maddeleri ile ilgili tanzim edilecek her türlü belgelerde kulak küpe numaraları mutlaka belirtilecektir.
4.3. Hayvanlarının sehven yapılan doğum tarihi kaydı değişikliği, hayvanın fiziksel yaş muayenesine göre düzenlenecek olan yaş tespit tutanağına istinaden, İl Sistem Sorumlusu tarafından yapılacaktır.
5. İthal edilen hayvanların kaydı
5.1. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden ithal edilen sığır cinsi hayvanlar orijinal kulak küpelerini muhafaza edecekler ve orijinal bireysel tanımlama numaraları ile bilgisayar destekli veri tabanına kaydedileceklerdir. Bu kayıt işlemi 60- Hareketler, 43- İthal Hayvanlar sayfasından yapılacaktır. Bu sayfada öncelikle hayvanın çıkış ülkesi onaylanacaktır.
5.2. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden sığır cinsi hayvanların ithalatında eğer hayvanlar ihracatçı ülke tarafından tanımlanmış iseler, ihracatçı ülke tarafından yapılan orijinal tanımlama numarası ile birlikte, varış işletmesinde yeniden takılan kulak küpe numarası ile beraber veri tabanına kaydedilecektir. Bu kayıt işlemi 60- Hareketler, 43- İthal Hayvanlar sayfasından öncelikle hayvanın çıkış ülkesi onaylanacak ve kayıt yapılacaktır. Önceki hayvan küpe no bilgisine ithal edildiği ülkenin kulak küpe numarası yazılacak, geldiği işletmede yeni takılan küpe numarası ise Küpe no bilgisine yazılacaktır.
6. Kulak küpesi yönetimi
İl sistem sorumluları Türkvette küpe siparişi ve alımı yapacaklardır. Bu işlem için 111-Kulak Küpesi Siparişi menüsü altında bulunan;
6.1. 116-Kulak küpesi siparişi
Başlangıç küpesi alanındaki otomatik olarak gelen küpe numarası yeni sipariş edilecek olan numaradır. Öncelikle tüm İl Müdürlükleri ihalesi yapılan ilk kulak küpe numarasını bu sayfadan kontrol edecek, numaranın yanlış olması durumunda Genel Müdürlüğümüze bilgi verilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.
Kulak küpesi sayısı yazıldığında kulak küpesi aralığı bitiş değeri otomatik olarak yazılmaktadır. Kaydet tuşu onaylandığında Türkvette kulak küpesi sipariş verilmiş olur.
6.2. 117-Firmalardan alınan siparişler
116 nolu ekrandan sipariş edilen küpeler il sistem sorumlusu tarafından 117-Firmalardan Alınan Siparişler ekranından Al tuşuna basılarak onaylanır.
6.3. Kulak küpesi dağıtımı
İl Müdürlüğü tarafından alınan kulak siparişlerin dağıtımı 25-Kulak Küpesi Dağıtımı menüsü altında bulunan 26-Kulak Küpesi Gönderimi ekranından yapılır.
İl sistem sorumlusu tarafından doğrudan dağıtım yeri alanı doldurulmazsa küpeler il üzerine alınmış olur ve bu küpeler kullanıcılar tarafından veri tabanına kayıt edilemez.
Doğrudan dağıtım yeri alanının doldurulması durumunda küpeleri ya İl Sistem Sorumlusu üzerine alabilir ya da doğrudan kullanıcılara dağıtımını yapabilir. Herhangi bir kişi üzerinde olan küpeler diğer kullanıcılar tarafından Devam Et tuşu ile kullanılabilmektedir.
7. Serbest veteriner hekimler ve birliklerle küpeleme sözleşmesi yapılması
İl Müdürlükleri, uygun görmesi halinde Bakanlığımızdan ruhsatlı serbest veteriner hekimlere ve birliklere küpeleme işlemlerini yaptırabilir. Serbest veteriner hekimler ve birliklerle her yıl sözleşme yapılacaktır. Bunun için;
7.1. Bakanlığımızdan ruhsat almış serbest veteriner hekimler ve birlikler küpeleme ve kayıt için İl Müdürlüklerine yazılı müracaat edecektir.
7.2. Serbest veteriner hekim ve birliklerin İl Müdürlüklerine müracaatları en kısa sürede işleme alınacaktır.
7.3. Serbest veteriner hekimlerin Bakanlığımızdan muayenehane/poliklinik ruhsatı ve İnternete bağlanabilen bilgisayar sistemi olacaktır.
7.4. Serbest veteriner hekimler küpeleri bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğünden temin edecektir. Birliklere İl Müdürlükleri tarafından kulak küpesi numarası tahsisi yapılacaktır.
7.5. Serbest veteriner hekim ve birlikler sözleşme yaptığı İl/İlçe Müdürlüğünün idari sınırları içinde küpeleme uygulaması yapacaktır.
7.6. İl Müdürlükleri tarafından sözleşme yapılan serbest veteriner hekimler ile birliklere veri tabanına girme yetkisi için serbest veteriner hekim ve birlik oturumunu içeren şifre tahsis edilecek ve kullanıcılara veritabanı hakkında eğitim verilecektir.
7.7. Bağlı bulunduğu İl/İlçe sınırlarında küpeleme yaptıkları ve veri tabanına kaydettikleri hayvanları için doldurdukları yönetmeliğin 6 no’lu ekinde bulunan sığır cinsi hayvan tanımlanması formundaki bilgileri, her ayın başında aylık bildirim formuna (EK-8) doldurulacak ve küpeleme yaptığı işletmelerin Türkvet’ ten alınacak olan RP 1144 no lu “İşletmedeki Hayvan Bilgi Raporu” ile beraber serbest veteriner hekimler ve birlikler tarafından bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilecek ve küpe uyguladıkları hayvanların pasaportlarını talep edeceklerdir.
7.8. İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bu hayvanlara ait pasaportlar serbest veteriner hekim ve birliklere 7 gün içinde teslim edilecek ve tutanakla teslim edilen pasaportlarda 7 gün içinde yetiştiricilere teslim edilecektir.
7.9. Küpeleme ücreti (küpe+uygulama ücreti) İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve bu sözleşmede belirtilecektir.